Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T02744

Toezegging Toesturen van de cijfermatige onderbouwing van het wetsvoorstel en het vertrouwelijk ter inzage leggen van de juridische onderbouwing van de Europese Commissie (35.208)De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schalk (SGP), toe de documenten die aan de Tweede Kamer zijn toegezegd - de cijfermatige onderbouwing van het wetsvoorstel en het vertrouwelijk ter inzage leggen van de juridische onderbouwing van de oproep van de Europese Commissie om een aantal fosfaatrechten naar beneden te krijgen – ook naar de Eerste Kamer te sturen.


Kerngegevens

Nummer T02744
Status voldaan
Datum toezegging 4 juni 2019
Deadline 1 juli 2019
Verantwoordelijke(n) Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kamerleden P. Schalk (SGP)
Commissie commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen fosfaatrechten
Kamerstukken Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35.208)


Uit de stukken

Handelingen I 2018-2019, nr. 33, item 3, blz. 7.

De heer Schalk (SGP):

[…]

Mevrouw de voorzitter. De fractie van de SGP heeft begrip getoond voor de spoed waarmee de minister deze wet Wijziging van de Meststoffenwet wil behandelen. Vandaar dat het versnelde proces gesteund werd. Desondanks leefden er bij de fractie van de SGP vragen bij het wetsvoorstel, met name ten aanzien van de cijfermatige en juridische onderbouwing. Concreet had de fractie van de SGP behoefte aan een heldere cijfermatige duiding per diercategorie. Daarnaast vroeg mijn fractie om een nadere juridische duiding van de oproep van de Europese Commissie om de hoeveelheid fosfaatrechten onder het melkveefosfaatplafond te brengen. Beide elementen zijn voor mijn fractie van belang om tot een afgewogen oordeel over het voorliggende wetsvoorstel te komen.

Welnu, mevrouw de voorzitter, ik dank de minister voor de snelle beantwoording, maar moet daarbij aangeven dat de antwoorden niet zo gedetailleerd waren als wenselijk. Anderzijds is mij intussen wel duidelijk geworden dat de minister toezeggingen heeft gedaan in de Tweede Kamer, met name als het gaat om cijfermateriaal, maar ook om vertrouwelijk met de Tweede Kamer te delen wat de onderliggende motieven vanuit Europa waren. Is de minister bereid deze gegevens ook te delen met deze Kamer?

Handelingen I 2018-2019, nr. 33, item 3, blz. 14.

Minister Schouten:

[…] De heer Schalk van de SGP vraagt mij een aantal toezeggingen te doen. Ik verklap alvast dat ik die graag doe, maar ik zal ook toelichten hoe ik dat doe. Ten eerste vraagt hij of de documenten die aan de Tweede Kamer zijn toegezegd — de cijfermatige onderbouwing en het vertrouwelijk ter inzage leggen van de juridische onderbouwing, namelijk de vraag van de Europese Commissie om een aantal rechten naar beneden te krijgen — hier ook toegezegd kunnen worden. Ja, volmondig ja. Ik zal zorgen dat die documenten ook voor uw Kamer ter beschikking komen.


Brondocumenten


Historie