T00656

Toezegging bij modernisering waterschapsbestel 2De staatssecretaris zal de volledige rechtsbevoegdheid van groepen die een lijst willen indienen bij AMvB regelen en bereidt tevens een wetswijziging voor, waarbij de eis van volledige rechtsbevoegdheid wordt verankerd.


Kerngegevens

Nummer T00656
Oorspronkelijke nummer tz_V&W_2007_6
Status voldaan
Datum toezegging 15 mei 2007
Deadline 1 januari 2008
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Kamerstukken Wet modernisering waterschapbestel (30.601)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006-2007, 29 – [887]

blz. 887

Staatssecretaris Huizinga-Heringa:

Een ander punt waarop ik in mijn brief nader ben ingegaan, is de eis van volledige rechtsbevoegdheid voor groepen die een lijst willen indienen. Uw Kamer heeft

betoogd dat het verstandig is om aan groepen die een lijst willen indienen de eis van volledige rechtsbevoegdheid te stellen. Ik kan daarin meevoelen, maar ik wil voorkomen dat het wetsvoorstel vanwege dit punt vertraging zou kunnen oplopen. Daarom heb ik gekozen voor een regeling bij AMvB, zoals in mijn brief is aangegeven. Op deze manier hebben wij de meeste zekerheid dat de eis op tijd in werking is. Het is uw Kamer bekend dat het in de opzet van dit wetsvoorstel niet de bedoeling was om deze eis te stellen, maar het wetsvoorstel verzet zich naar mijn mening niet tegen opname ervan in de AMvB. Desondanks zou het wel mooier zijn om de eis in de wet zelf op te nemen.

Daarom beschouw ik de AMvB als een tijdelijke oplossing. Tegelijk met het opstellen van de AMvB zal ik daarom een wetswijzigingstraject inzetten, waarbij de eis van volledige rechtsbevoegdheid wordt verankerd in de wet.

blz. 899

Ik dank de leden voor hun inbreng in reactie op mijn brief naar aanleiding van het debat van een aantal weken geleden over dit wetsontwerp. Ik denk dat ik de bijdragen van

deze Kamer waren geconcentreerd rond twee punten, namelijk de rechtsbevoegdheid voor groepen die een lijst willen indienen en de benoemde zetels en de wijze waarop daar nu en in de toekomst mee moet worden omgegaan. Ik heb wat betreft de rechtsbevoegdheid twee dingen toegezegd. Het eerste is dat ik in een AMvB de eis van

rechtsbevoegdheid aan die groepen ga stellen. Ik beschouw dat als een tijdelijke oplossing. Het is het mooiste om dat in de wet te regelen. Daarom ga ik – dat

is het tweede dat ik heb toegezegd – tegelijkertijd een wetswijziging indienen om dit ook in de wet op te nemen. Ik maak ook een AMvB omdat ik dan zeker weet dat het van het begin af aan geregeld is. Ik kies uiteindelijk voor de mooiste oplossing, namelijk om het

te regelen via een wetswijziging. Deze twee zaken ga ik naast elkaar opstarten.Historie

 • 24 december 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Wetsvoorstel 31319
 • 15 mei 2007
  toezegging gedaan