30.601

Wet modernisering waterschapbestelDit voorstel omvat aanpassingen in zowel de taakomschrijving, de bestuurssamenstelling en de verkiezingen als ook in het heffingenstelsel van de Waterschapswet, waarbij vereenvoudiging, vergroting van de transparantie en van de democratische legitimatie de uitgangspunten zijn van deze wetswijziging.

Met dit voorstel wordt aansluiting van de wet bij de huidige rol en positie van het waterschap gezocht. Verder zijn de hoofdstukken over begroting en rekening en administratie en controle herzien. In het kader van de uniformering van de comptabele regelgeving zijn de bepalingen daarover in overeenstemming gebracht met overeenkomstige bepalingen in de Gemeentewet. Ook omvat dit wetsvoorstel een wijziging van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor wat betreft de nieuwe watersysteemheffing.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 oktober 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer

De plenaire behandeling op 6 maart 2007 is op verzoek van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat tot een nader te bepalen datum geschorst.

De voortzetting van de plenaire behandeling vond plaats op 15 mei 2007.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 mei 2007 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

20 juni 2006

titel

Wijziging van de Waterschapswet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de bestuurlijke structuur en de financieringsstructuur van waterschappen (Wet modernisering waterschapsbestel)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

24