T02179

Toezegging Uitbreiding werkingssfeer (32.402)De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Don en Nooren, toe om te polsen of er in de Tweede Kamer steun bestaat voor een mogelijke uitbreiding van de werkingssfeer van de Wkkgz naar de Wmo 2015. De Kamer zal over de uitkomsten worden geïnformeerd.


Kerngegevens

Nummer T02179
Status voldaan
Datum toezegging 29 september 2015
Deadline 1 juli 2016
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden H.M. Don (SP)
Drs. J.E.A.M. Nooren (PvdA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen geschillen
klachten
uitbreiding
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Wet maatschappelijke ondersteuning
Kamerstukken Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)


Uit de stukken

Handelingen I 2014-2015, nr. 2 - item 8 - p. 29

Minister Schippers:

Ik wil nog even terug naar het eerste punt dat ik had willen noemen. Een aantal leden heeft aandacht gevraagd voor het feit dat de Wmo er niet onder valt. De Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg, de Wlz, vallen er wel onder. De jeugdzorg wordt eraan gekoppeld. Er komt een wetsvoorstel om die hieraan gelijk te stellen. Dat wordt echter niet gedaan voor de Wmo, terwijl er in het kader daarvan toch allerlei vormen van samenwerking zijn, bijvoorbeeld in wijkteams. In het wetsvoorstel, de Wmo 2015, stond een aantal artikelen waarin de procedure ten aanzien van kwaliteit, klachten en geschillen gelijk werd gesteld aan die in dit wetsvoorstel. Dat onderdeel is er echter uit geamendeerd. Dat is gedaan door VVD, Partij van de Arbeid, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Van Vliet. Ik heb het voor de zekerheid even opgezocht. Dit wetsvoorstel was dus bedoeld als kader voor al die wetten, maar bij de Wmo is dat stukje eruit geamendeerd. Het feit dat wij dat in de Wmo hadden gezet, geeft al aan dat ik er wel positief tegenover sta dat deze kaderwet ook de Wmo omvat. Dan kan iedereen toch zijn eigen maatwerk blijven leveren. Voor de ziekenhuizen is het toch anders dan voor de ggz en de huisartsen. Dat is nu al zo en daarom is de Wmo ook anders. Dit punt is daar alleen uit geamendeerd. Het gebeurt weleens dat een wetsvoorstel dat in de Eerste Kamer wordt behandeld, in de Tweede Kamer is geamendeerd. Daarom staan er dus geen gelijksoortige artikelen meer in de Wmo 2015.

Mevrouw Nooren (PvdA):

Het is mooi dat de minister ons wijst op de wijsheid die er misschien toen niet was en nu wel. Wil zij dan ook toezeggen om daar een wetswijziging aan te koppelen om de reikwijdte van de Wkkgz te verruimen?

Minister Schippers:

Ik kan de gevoelens die in deze Kamer breed gedeeld worden, onder de aandacht brengen bij de staatssecretaris. Het lijkt mij dan goed om toch nog eens te kijken naar de bereidheid in de Tweede Kamer, want een voorstel gaat altijd via de Tweede naar Eerste Kamer. Het lijkt mij dus goed om aan de Tweede Kamer te vragen of zij nog eens wil nadenken over de vraag of het toch niet wijs is om dat zo te doen. Zeker ook voor de wijkteams, die wij als een heel belangrijke vernieuwing zien, is het belangrijk om dat voor elkaar te krijgen. Ik kan deze Kamer dus toezeggen dat ik dat polstraject zou willen ingaan.

De heer Don (SP):

Kan een motie de minister daar nog bij helpen of is deze toezegging voldoende om op gang te komen? Ik kan mij voorstellen dat een breed ondertekende motie van de Eerste Kamer een steun in de rug kan zijn voor de fracties in de Tweede Kamer.

Minister Schippers:

Ik laat moties aan de Kamer over. Ik heb haar wel goed gehoord. Zelfs bij partijen die deze bepalingen tijdens de behandeling in de Tweede Kamer uit het voorstel hebben geamendeerd, ligt dat hier toch iets anders. Daar zit ook wel een ratio achter. Laat ik me netjes aan mijn taken houden. Ik kan toezeggen dat ik de Tweede Kamer daarover ga polsen.

Handelingen I 2014-2015, nr. 2 - item 8 - p. 47

De heer Don (SP):

We zijn blij — dat is mijn derde punt — dat de minister heeft toegezegd om terug te gaan naar de Tweede Kamer en om daar een poging te wagen om de Wmo onder de reikwijdte van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg te latenvallen. Daar zijn we heel blij mee. Die blijdschap willen we nog een keer benadrukken in de vorm van een motie. De Kamer heeft die motie gekregen. Misschien kan de SP daar wat steun voor krijgen. Of dat zo is, zullen we in de loop van deze week wel melden. De SP zal deze week ook beraadslagen over de vraag hoe zij zich verhoudt tot dit wetsontwerp.

Handelingen I 2014-2015, nr. 2 - item 8 - p. 50

Minister Schippers:

Ik hecht er ook echt aan om dat te sonderen. Ik zit natuurlijk een beetje met mijn vingers tussen de deur tussen twee Kamers. Laten we daar heel eerlijk over zijn. Dat is altijd een positie die niet heel aangenaam is. Ik zou daarom naar aanleiding van het oordeel van de Tweede Kamer willen bekijken hoe we hiermee verdergaan. Dat is ook mijn reactie op de motie.

Handelingen I 2014-2015, nr. 3 - item 3 - p. 1

De heer Don (SP):

Voorzitter. De minister wil in de Tweede Kamer onderzoeken of de Wet maatschappelijke ondersteuning onder de reikwijdte van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg kan vallen. Dat is een stevige toezegging aan deze Kamer. Het is immers een goede zaak als de hele zorg onder deze wet gaat vallen, ook zorg verleend onder verantwoordelijkheid van 393 gemeenten in Nederland. Als SP-fractie willen wij zien wat dit oplevert. Daarom willen wij onze motie hierover aanhouden. Wij verwachten dat de minister vaart zal maken op dit voor ons wezenlijke punt. Mocht die voortgang uitblijven, dan zullen wij de Kamer alsnog om een stemming over onze motie vragen.

Kamerstukken I 2015/16, 32402, Q

Minister Schippers:

Het op de Wmo 2015 van toepassing verklaren van onderdelen van de Wkkgz, vergt om deze reden een wetswijziging. Ik zal dit traject in goed overleg met de Staatssecretaris van VWS zorgvuldig aanpakken en conform mijn toezegging in het debat met u een en ander sonderen bij de Tweede Kamer. Uiteraard kom ik op de mogelijke uitbreiding van de werkingssfeer van de Wkkgz naar de Wmo 2015 bij uw Kamer terug.


Brondocumenten


Historie