T00973

Toezegging Viering Raad van Europa en EHRM (31.702)De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van der Linden alsmede de motie Van der Linden c.s., toe te bezien op welke wijze de zestigste verjaardag van de Raad van Europa en de vijftigste van het Europese Hof voor de rechten van de Mens onder de aandacht van de burger kan worden gebracht.


Kerngegevens

Nummer T00973
Status voldaan
Datum toezegging 17 maart 2009
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen Europadebat
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Raad van Europa
Kamerstukken Kamerstukken en Handelingen in verband met het Europadebat op 17 maart 2009


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 25 - blz. 1225

Blz. 1232

De heer Van der Linden (CDA):

Het blijft overigens opvallend dat de nota's over mensenrechten grotendeels gefixeerd zijn op de Verenigde Naties en dat er relatief weinig aandacht is voor wat er in Straatsburg gebeurt. Dat beeld verdient correctie. Nederland heeft een uitstekende en zeer actieve ambassadeur. De Nederlandse leden in de verschillende organen, zoals het Hof, de CPT en de Venice Commission, hebben een uitstekende reputatie opgebouwd. Is de viering van deze mijlpalen geen goede gelegenheid voor een herwaardering van deze waardengemeenschap?

De CDA-fractie is van oordeel dat beide mijlpalen aangegrepen moeten worden om in de tweede helft van dit jaar een groots opgezette publiekscampagne op te zetten. Ik overweeg om hierover in tweede termijn een motie in te dienen.

Blz. 1271

Minister Verhagen:

Een ander element waarvoor de heer Van der Linden terecht aandacht vroeg is de zestigste verjaardag van de Raad van Europa en de vijftigste van het Hof, mijlpalen die ook door de regering worden aangegrepen om op gepaste wijze het belang van mensenrechten in het kader van de Raad van Europa onder de aandacht van jongeren te brengen, met een op scholen gerichte campagne. Ik heb ook de Eerste Kamer uitgenodigd om, uiteraard binnen de beperkingen die het budget mij in deze tijden stelt, te kijken of wij in de tweede helft van dit jaar additionele activiteiten kunnen organiseren, zoals een debatbijeenkomst over de toekomst van de Raad van Europa. Daarover zijn wij in contact, welk contact op een zeer plezierige wijze plaatsvindt. Ik ga ervan uit dat wij in dit kader kunnen bezien hoe wij de Raad van Europa verder in het zonnetje kunnen zetten ter gelegenheid van zijn verjaardag.

Blz. 1303

Minister Verhagen:

Wij zullen ons overigens ervoor inzetten om na de toetreding van de Europese Unie tot het EVRM -- mevrouw Broekers sprak in dit kader ook over het Verdrag van Lissabon -- ook EUgelden naar het hof te geleiden, want dat is een van de grote pijnpunten in de discussies. Binnen de mogelijkheden en uiteraard afhankelijk van de activiteiten die kunnen worden ontplooid met scholen en niet gouvernementele organisaties, waar in de motie ook specifiek om wordt gevraagd, zal ik bezien of een bijdrage kan worden gegeven die ertoe leidt dat het 50-jarig bestaan van het hof en het 60-jarig bestaan van de Raad van Europa op een goede wijze onder de aandacht worden gebracht. Ik ben het ermee eens dat makkelijk gebruikgemaakt kan worden van het enthousiasme van bijvoorbeeld scholieren om aandacht te vragen voor de specifieke belangen die met de Raad van Europa en met de rechten van de mens in een geliberaliseerde rechtstaat zijn gediend.


Brondocumenten


Historie