T02718

Toezegging Voorleggen ontwerpbesluit inzake uitwerking "regeling weigerende observandi" (32.398)De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer toe dat hij het ontwerp van het besluit inzake de uitwerking van de “regeling weigerende observandi” de Kamer zal toezenden.


Kerngegevens

Nummer T02718
Status voldaan
Datum toezegging 16 juli 2018
Deadline 1 juli 2019
Verantwoordelijke(n) Minister voor Rechtsbescherming
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
Soort activiteit Brief
Categorie lagere regelgeving
Onderwerpen adviescommissie
weigerende observandi
Kamerstukken Wet forensische zorg (32.398)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2017-2018, 32 398, O, blz. 1

Voor de goede orde wijs ik uw Kamer erop dat de zogeheten «regeling weigerende observandi» uit de wet niet in dit besluit nader wordt uitgewerkt. Dat zal gebeuren in een afzonderlijk besluit, dat in samenspraak met de voorzitter van de op te richten multidisciplinaire adviescommissie wordt opgesteld. Ook het ontwerp van dat besluit zal ik te zijner tijd ter informatie aan u voorleggen.


Brondocumenten


Historie