Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 5 juni 2018Parlementair jaar 2017/2018, 32e vergadering

Aanvang: 13.30 uur

Sluiting: 13.42 uur

Status: gecorrigeerd


Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 69 leden, te weten:

Van Apeldoorn, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Dercksen, Peter van Dijk, Diederik van Dijk, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Fiers, Flierman, Gerkens, De Graaf, De Grave, Van Hattem, Ten Hoeve, Jorritsma-Lebbink, Van Kappen, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Knapen, Knip, Koffeman, Köhler, Kok, Kox, Kuiper, Lintmeijer, Lokin-Sassen, Martens, Meijer, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Overbeek, Pijlman, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Ruers, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Sent, Sini, Van der Sluijs, Stienen, Van Strien, Strik, Van de Ven, Verheijen, Vlietstra, Vos, De Vries-Leggedoor, Wezel en Van Zandbrink,

en mevrouw Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Don en Postema, wegens verblijf buitenslands in verband met het 60-jarig bestaan van de Benelux in Brussel;

Ganzevoort, wegens verblijf buitenslands;

Aardema en Huijbregts-Schiedon, wegens persoonlijke omstandigheden;

Teunissen, wegens bezigheden elders.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten (34483);

het wetsvoorstel Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode (34822).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met de wetsvoorstellen Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode (34822) en Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten (34483) te hebben kunnen verenigen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Stemmingen

Stemming Modernisering Huurcommissie en introductie verhuurderbijdrage

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage (34652).

(Zie vergadering van 29 mei 2018.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is kennelijk het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nagel i (50PLUS):

Voorzitter. Ik waarschuw vast dat ik erg kort ben.

De stemverklaring: 50PLUS vindt het op zich een goede zaak dat de verhuurders van sociale woningen een ruimere mogelijkheid met een lage drempel krijgen om bezwaar te maken tegen huurverhogingen. In een tijd dat er krapte op de woningmarkt is en vraag en aanbod geen evenwicht kennen, wordt een zeer grote groep huurders het makkelijker gemaakt, bezwaren tegen verhogingen te maken. 50PLUS is zoals bekend geen voorstander van de huidige verhuurderheffing. Het valt echter buiten het bestek van dit wetsontwerp, maar in een ander verband komen wij daarop terug. Bij elkaar afwegend zal 50PLUS zijn voorstem aan dit wetsvoorstel geven.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nagel. Ik geef het woord aan de heer Köhler.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Köhler i (SP):

Voorzitter. In dit wetsvoorstel worden de taken van de Huurcommissie licht uitgebreid. Dat is positief. Maar er zijn in dit opzicht ook veel zaken niet geregeld. Er komt geen wettelijke bevoegdheid om uitspraken te doen over onderhoudsklachten en niet over klachten van huurders in de geliberaliseerde sector. De kans om nu eindelijk iets te doen voor deze groep huurders wordt gemist. Daarnaast regelt dit voorstel een financiële bijdrage van de verhuurders. Die is zo vormgegeven dat die onevenredig ten laste komt van de woningcorporaties en dus van hun huurders.

Alle voor- en nadelen en gemiste kansen afwegend zal de SP-fractie tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Köhler. Meneer Lintmeijer.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Lintmeijer i (GroenLinks):

Voorzitter. Een wetsvoorstel met plussen en minnen, zeiden wij vorige week ook in het debat. Van de wijze van financiering zijn wij niet heel erg onder de indruk. Ook de mogelijkheden om in de geliberaliseerde sector uitspraken te doen vinden wij te weinig. Daarentegen hebben wij wel gezien dat de minister op die weg een paar heel kleine voorzichtige stapjes heeft gezet waarin we haar graag stimuleren. Aan de pluskant de uitbreiding van bemiddeling en makkelijker toegang. Dat alles afwegend heeft mijn fractie besloten, voor te stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Lintmeijer. Ik kijk nog even rond. Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD en de SP ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik sluit de vergadering.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.42 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemming over de volgende motie te doen plaatsvinden op 5 juni 2018:

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage (34652);

b. de plenaire afhandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 5 juni 2018:

Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode (34822);

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten (34483):

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving op 5 juni 2018 in plaats van op 29 mei 2018:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen (34838).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen) (34883).

Dit wetsvoorstel wordt in handen gesteld van de desbetreffende commissie;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief van 18 mei 2018 aan de Tweede Kamer inzake antwoorden op vragen van het lid Asscher (PvdA) over het proces rondom afschaffing van de dividendbelasting d.d. 8 mei 2018, kenmerk 2018Z08415 (griffienr. 162108.14);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake voornemen tot verlenging van verdragen (griffienr. 163100);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 28 mei 2018 (griffienr. 163093);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van de op 5 oktober 2017 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Briefwisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Korea houdende een Verdrag tot wijziging van de op 24 juni 1970 tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Korea tot stand gekomen Overeenkomst inzake luchtvervoer en haar Bijlage (Trb. 2017, 178), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 163108);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Wijziging Statuut Hof van Justitie (griffienr. 163110);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van de op 17 april 2018 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Montenegro inzake de privileges en immuniteiten van verbindingsofficieren die dor Montenegro bij Europol gedetacheerd worden (Trb. 2018, 59 en 63), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 163119);

een, van alsvoren, ten geleide van de Rapportage 2017 - Internationale Mensenrechtenprocedures (griffienr. 163134);

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Wijziging Verordening Algemene Levensmiddelenwetgeving & risicobeoordelingssystematiek (griffienr. 163117);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake uitstelbrief reactie op commissiebrief inzake vragen n.a.v. kabinetsreactie op rapporten Rathenau Instituut (griffienr. 162630.01);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake Geschillenregeling (griffienr. 163118);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake EU-consultatie inzake het Europees Erfgoed-Label (griffienr. 163107);

een, van alsvoren, ten geleide van het Jaarverslag 2017 Erfgoedinspectie (griffienr. 163104);

een, van alsvoren, inzake afschrift van de reactie op de strategische agenda van NWO (griffienr. 163105);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag eurogroep en Ecofin-Raad van 24 en 25 mei 2018 te Brussel (griffienr. 163047.01);

een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, inzake werkprogramma 2018-2019 Raad voor de leefomgeving en de infrastructuur (griffienr. 163106);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Transportraad 7 juni 2018 (griffienr. 163128);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van de geannoteerde agenda Energieraad 11 juni 2018 (griffienr. 163098);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake het Programma Gespecificeerde Toestemming (griffienr. 156848.59).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van A.C., inzake pleidooi voor een nieuwe nationale feestdag (griffienr. 163111).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van J.S. te H., inzake gezonde bodem goed gewas een pleitnota (griffienr. 163126).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van J.G., inzake pensioenzwendel (griffienr. 163112);

een, van J.N., inzake werk (griffienr. 163133).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.