Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 26 maart 2019Parlementair jaar 2018/2019, 23e vergadering

Aanvang: 13.30 uur

Sluiting: 13.45 uur

Status: gecorrigeerd


Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 68 leden, te weten:

Aardema, Andriessen, Van Apeldoorn, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Bijsterveld, Bikker, Binnema, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Dercksen, Peter van Dijk, Diederik van Dijk, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Fiers, Flierman, Ganzevoort, Gout-van Sinderen, Van Hattem, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Van Kappen, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Knapen, Knip, Koffeman, Köhler, Kok, Kox, Lintmeijer, Lokin-Sassen, Martens, Meijer, Nooren, Oomen-Ruijten, Pijlman, Postema, Reuten, Rinnooy Kan, Rombouts, Ruers, Schaap, Schalk, Schnabel, Schouwenaar, Sent, Sini, Van der Sluijs, Stienen, Van Strien, Teunissen, Van de Ven, Verheijen, Vink, Vlietstra, De Vries-Leggedoor, Wever en Van Zandbrink,

en mevrouw Bijleveld-Schouten, minister van Defensie.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Strik, wegens deelname aan de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa;

Gerkens, wegens deelname aan de Interparlementaire Unie;

Kuiper en Overbeek, wegens bezigheden buitenslands;

Don, Nagel en Van Rij, wegens bezigheden elders.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik breng in herinnering dat de Kamer op 12 december 2017 heeft ingestemd met een aantal wijzigingen in het Reglement van Orde die voortvloeiden uit het verslag van de Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer en het debat daarover in de Kamer. De meeste wijzigingen zijn direct in werking getreden. Bij de bepalingen die betrekking hadden op de openbaarheid van commissievergaderingen was dat nog niet mogelijk, omdat de commissiekamers in het huidige Eerste Kamergebouw zich niet lenen voor het toelaten van publiek. In het zomerreces van 2018 is in commissiekamer 2 audio- en videoapparatuur geïnstalleerd om het mogelijk te maken vanuit deze ruimte een livestream te verzorgen en aldus openbare vergaderingen te houden. Deze livestream is de afgelopen maanden getest en in orde bevonden. Vrij belangrijk, hè? De Huishoudelijke Commissie heeft daarom op 19 maart jongstleden besloten de bepalingen over openbare inhoudelijke commissievergaderingen per die datum in werking te laten treden. Inhoudelijke commissievergaderingen zijn dus vanaf 19 maart openbaar, tenzij de betreffende commissie anders besluit. De bepaling over de openbaarheid van álle commissievergaderingen, ook de meer procedurele, treedt op een nog nader te bepalen moment in werking.

Op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren heb ik mevrouw Teunissen aangewezen als lid van de commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO), de commissie Financiën (FIN), de commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), de commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) en de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de bestaande vacatures.

De Kamer heeft diverse voornemens tot het sluiten, vaststellen, wijzigen of verlengen van verdragen, protocollen en overeenkomsten ontvangen. Ik stel vast dat voor deze voornemens de termijnen zijn verstreken en dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van de volgende voornemens geen behoefte bestaat:

35127 (R2117), A; 35128 (R2118), A; 35136, A; 35143 (R2120), A.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan) (35060);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen) (35088);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM (35044);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven (34893).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Stemmingen

Stemming motie Verzamelwet Brexit

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit),

te weten:

  • de motie-Van Apeldoorn c.s. over het vooralsnog niet in werking laten treden van artikel X van het wetsvoorstel Verzamelwet Brexit (35084, letter H).

(Zie vergadering van 19 maart 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister van Defensie, die namens de regering aanwezig is bij de stemmingen, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Zojuist heeft mij het verzoek bereikt van de fractievoorzitter van de SP om eerst over de motie-Van Apeldoorn (35084, letter H) te stemmen en dan over het wetsvoorstel. Kan de Kamer zich daarmee verenigen? Dus eerst de motie en dan het wetsvoorstel. Ik zie geen bezwaren; dus wij gaan als volgt te werk.

Eerst de motie-van Apeldoorn c.s. over het vooralsnog niet in werking laten treden van artikel X van het wetsvoorstel Verzamelwet Brexit (35084, letter H). Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Apeldoorn c.s. (35084, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.

Stemming Verzamelwet Brexit

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit) (35084).

(Zie vergadering van 19 maart 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan de stemming over het wetsvoorstel 35084, Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit). Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat had ik ook bij de motie moeten vragen, maar ik vraag het voor de zekerheid nog maar een keer. Dat is kennelijk het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Lintmeijer i (GroenLinks):

Voorzitter. De parlementaire democratie, de rechtsstaat en de bijbehorende spelregels behoren tot de belangrijkste waarden van onze samenleving. Je aan de wet houden in tijden van voorspoed is geen kunst. Maar juist in tijden dat het spannend wordt, dienen we onze grondslagen te behoeden. De minister heeft voor ons geen overtuigend antwoord gegeven op de vraag waarom deze Brexitwet nodig is. Er zijn geen onvoorziene omstandigheden langsgekomen waarin bestaande wetgeving niet voorziet. Als het moet, kunnen de Kamers zeer snel wetten behandelen. We kunnen dit wetsvoorstel dan ook niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Lintmeijer. Ik geef het woord aan de heer Van Apeldoorn.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Apeldoorn i (SP):

Voorzitter. Onze motie die de regering opriep om tot een nauwere omschrijving te komen van noodsituaties waarop artikel X van het wetsvoorstel van toepassing zou zijn en dit artikel zo lang niet in werking te laten treden, is zojuist verworpen. Wij betreuren dat zeer, want de verregaande bevoegdheid die dit artikel zonder die nauwere afbakening aan alle ministers geeft, ondermijnt onze grondwettelijke positie als medewetgever. Als deze Kamer dit wetsvoorstel nu aanneemt, treft het daarmee de kern van onze parlementaire democratie. En dus zal de SP-fractie tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Apeldoorn. Nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik dank de minister van Defensie voor haar aanwezigheid bij deze stemmingen en sluit de vergadering.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.45 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 26 maart 2019 (onder voorbehoud):

Wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven (34893);

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM (35044);

Wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan) (35060);

Wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen) (35088);

b. de stemmingen over het volgende wetsvoorstel en motie te doen plaatsvinden op 26 maart 2019:

Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit) (35084):

Motie van het lid Van Apeldoorn (SP) c.s. over het vooralsnog niet in werking laten treden van artikel X van het wetsvoorstel Verzamelwet Brexit (35084, H);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid te doen plaatsvinden op 26 maart 2019:

Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) (34997);

d. de derde termijn van het debat inzake het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 2 april 2019:

Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie (30874 (R1818));

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid te doen plaatsvinden op 2 april 2019:

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22) (34984);

f. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 2 april 2019:

Wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband met het centraliseren van tolkvoorzieningen ten behoeve van de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en de deelname aan het maatschappelijk verkeer van personen met een auditieve beperking, van de luisterlijnen voor volwassenen en jeugdigen en van het vertrouwenswerk jeugd (Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd) (35070);

g. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 9 april 2019:

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35010);

h. de voortzetting van de plenaire debat inzake het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 14 mei 2019:

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980);

i. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 14 mei 2019 onder voorbehoud:

Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik (35013);

j. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving te doen plaatsvinden op 28 mei 2019:

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet) (34864);

k. de Algemene Politieke Beschouwingen te doen plaatsvinden op 29 oktober 2019.

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (33844);

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) (34861).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende mededeling van het op 15 maart 2019 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika, inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorradingen bedoeld voor de bevolking van de Bolivariaanse Republiek Venezuela (Trb. 2019, 46) (griffienr. 164743);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken d.d. 18 maart 2019 (griffienr. 164685.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (griffienr. 164746);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Discussienota Naar aan duurzaam Europa in 2030 (griffienr. 164748);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag eurogroep en Ecofin-Raad van 11 en 12 maart 2019 te Brussel (griffienr. 164618.01);

een, van alsvoren, inzake inlogakkoord herzien Europees prudentieel kader beleggingsondernemingen (griffienr. 164332.01);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake Realisatie LNV-visie "Waardevol en Verbonden" en brief 163826.01 (griffienr. 163826.02);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van de geannoteerde agenda informele energieraad 2 april 2019 (griffienr. 164772).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het verslag 2018 Algemene Rekenkamer (griffienr. 164750).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van E.E.J.K., inzake aanpassing duur alimentatie (griffienr. 160390.04).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van R.L., inzake verzoek aan Eerste en Tweede Kamer voor een parlementaire enquête met betrekking tot de integriteit van de uitvoerende en rechterlijke macht (griffienr. 164595.01);

een, van J.d.J. te A., inzake her vitalisering Binnenhof (griffienr. 157952.01).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van J.W. te E, inzake huishoudens kunnen de stijgende lasten niet meer fatsoenlijk dragen (griffienr. 164745).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën;

een, van P.J.S. te E.C., inzake versneld saneren asbestdaken (griffienr. 164110.20);

een, van N.v.d.H. te S.H., inzake het spoorproject Meteren - Boxtel (griffienr. 164747).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving;

een, van C.J., inzake psychische hulp in Nederland onmogelijk (griffienr. 164776).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.