Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 1 oktober 2019Parlementair jaar 2019/2020, 2e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.34 uur
Status: gecorrigeerd

Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Bruijn

Tegenwoordig zijn 65 leden, te weten:

Adriaansens, Van Apeldoorn, Arbouw, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Ballekom, Beukering, Bezaan, Bikker, De Blécourt-Wouterse, Bredenoord, Bruijn, Van der Burg, Cliteur, Crone, Dessing, Diederik van Dijk, Dittrich, Doornhof, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Ganzevoort, Geerdink, Gerbrandy, Gerkens, Van Gurp, Van Hattem, Hermans, Van Huffelen, Huizinga-Heringa, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koffeman, Van der Linden, Meijer, Moonen, Nooren, Van Pareren, Pijlman, Recourt, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rookmaker, Rosenmöller, Schalk, Sent, Van Strien, Teunissen, Veldhoen, Vendrik, Verkerk, Vos, De Vries, Van Wely en Wever.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik open de vergadering.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

De Boer, De Bruijn-Wezeman, Koole, Kox en Oomen-Ruijten, wegens deelname aan de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa;

Otten, wegens deelname aan de Interparlementaire SECG-conferentie te Helsinki (Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance);

Nicolaï, wegens bezigheden elders.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) (35100);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76) (35190);
  • het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 14 juni 2007 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152 en Trb. 2016, 113) (35215-(R2128));
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35269).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan zijn wij hiermee aan het einde gekomen van deze vergadering.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.34 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 1 oktober 2019 onder voorbehoud:

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) (35100);

Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76) (35190);

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 1 oktober 2019:

Goedkeuring van het op 14 juni 2007 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152 en Trb. 2016, 113) (35215 (R2128));

Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35269);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 15 oktober 2019:

Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte (35174).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voor stellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19) (35186);

Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25) (35194);

Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten (35203).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 25 september 2019 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het streven van het kabinet naar een zo breed mogelijk draagvlak in de beide Kamers voor zijn beleid en wetgeving (griffienr. 165635);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht; Brussel, 19 februari 2013 (griffienr. 165614);

een, van alsvoren, inzake verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake betaalde werkzaamheden door gezinsleden van personeel van diplomatieke vertegenwoordigingen en consulaire posten; Hanoi, 25 april 2019 (griffienr. 165621);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Algemene Zaken van 16 september 2019 (griffienr. 165539.01);

een, van alsvoren, inzake kabinetsappreciatie Commissiemededelingen Brexit Contingency d.d. 4 september 2019 (griffienr. 161187.77);

een, van de minister voor Rechtsbescherming, inzake uitstelbrief Gegevensbescherming regels in de EU (griffienr. 165626);

een, van de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, inzake beantwoording schriftelijk overleg inzake de Transportraad van 20 september 2019 (griffienr. 165560.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het MIRT Overzicht 2020 en Deltaprogramma 2020 (griffienr. 165624);

een, van de minister van Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving, inzake Meerjarenplan ILT 202-2024 (griffienr. 165612);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van de geannoteerde agenda Milieuraad 4 oktober 2019 (griffienr. 165622).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 24 september 2019 aan de Tweede Kamer inzake Brieven met aandachtspunten bij de ontwerpbegroting en Voortgangsmeter aanbevelingen (griffienr. 165637);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het ministerie van Financiën, begrotingshoofdstuk IX (Financiën en Nationale Schuld) (griffienr. 165637.01);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2020 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hoofdstukken Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) en provinciefonds (C) (griffienr. 165637.02).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van R.v.d.H., inzake onjuistheden en nieuwe informatie over militaire radar in Herwijnen (griffienr. 165192.09).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van L.v.H. te V., inzake wettelijke loonindicatie gedetineerde (griffienr. 165632).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Justitie en Veiligheid en voor Financiën;

een, van A.V., inzake discriminatoire en doodsbedreigende uitlatingen van het Salafisme in Nederland (griffienr. 165610).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van P.V., inzake Machtigingswet Invest NL (35123) (griffienr. 163148.05).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van S.v.D., inzake de teruggave van Nederlands paspoort aan 5 Syriëgangers (griffienr. 165625).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.