Stemming moties Toegelaten instellingen volkshuisvestingVerslag van de vergadering van 17 maart 2015 (2014/2015 nr. 24)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Toegelaten instellingen volkshuisvesting

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting),

te weten:

de motie-De Boer c.s. over het ook uitzonderen op de markttoets voor niet-DAEB-activiteiten van grond die corporaties op basis van voortdurende erfpacht bezitten (32769, letter F);

de motie-Duivesteijn c.s. over een actieprogramma waarin de invoering van wooncoöperaties wordt gestimuleerd (32769, letter G).

(Zie vergadering van 10 maart 2015.)


De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw De Boer.


Mevrouw De Boer (GroenLinks):

Voorzitter. Ik heb vorige week op verzoek van de minister gezegd dat ik zou nadenken of ik de motie met letter F in stemming zou brengen. Het antwoord is dat ik dat zal doen. De overweging was dat de Tweede Kamer een algemeen overleg zou wijden aan de AMvB waarover het gaat en dat wij daar misschien op vooruit zouden lopen. Dat algemeen overleg heeft plaatsgevonden maar er is niet of nauwelijks over de erfpacht gesproken. Ook overigens lijkt mij dit een onderwerp dat niet in strijd is met wat des Eerste Kamer is, omdat het gaat over de juridische toelichting op en de uitwerking van een wet en omdat de AMvB daarover ook bij deze Kamer voorhangt. Ik denk dus dat er alle reden is om er als Eerste Kamer een uitspraak over te doen. Daarom breng ik de motie in stemming.

De voorzitter:

Dank. Er wordt dus over de motie-De Boer c.s. met letter F (32769) gestemd.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


De heer Schouwenaar (VVD):

Voorzitter. Deze motie zet naar het oordeel van mijn fractie de deur wijd open voor corporaties, vanuit de gereguleerde sector, naar de vrije sector. De parlementaire enquête over woningbouw heeft laten zien dat daar aanzienlijke risico's mee gemoeid kunnen zijn. Mijn fractie zal dus tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-De Boer c.s. (32769, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de SGP en de OSF ertegen, zodat zij is aangenomen.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf over de motie-Duivesteijn c.s. (32769, letter G).


De heer Schouwenaar (VVD):

Voorzitter. De heer Duivesteijn is onbetwist de geestelijke vader van de woningcoöperatie. Hij heeft daar ook heel veel lof voor gekregen. Bij dezen onderstreep ik dat nog een keer namens de VVD.

Met deze motie wil hij zijn geesteskind wat extra snoepgoed meegeven. Dat is begrijpelijk want alle ouders willen het beste voor hun kinderen maar wij vinden dat we de kleine niet te veel moeten verwennen, want anders wordt hij te dik. Dan wordt hij later een soort van sumoworstelaar.

(Hilariteit)

De heer Schouwenaar (VVD):

Wij denken dus dat wij verstandig moeten zijn. Dat is echt beter voor de kleine en dan wordt hij later gewoon groot en sterk.

De voorzitter:

Kortom, uw partij is tegen, mijnheer Schouwenaar.

De heer Schouwenaar (VVD):

Dat is juist, voorzitter.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Duivesteijn c.s. (32769, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS, de PvdD en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD en de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.