Stemming motie Uitvoering Wet verantwoorde groei melkveehouderijVerslag van de vergadering van 24 maart 2015 (2014/2015 nr. 25)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Uitvoering Wet verantwoorde groei melkveehouderij

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Koffeman over het uitstel van de aangekondigde Algemene Maatregel van Bestuur ter uitvoering van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (33979),

te weten:

de motie-Koffeman c.s. over het behouden van het grondgebonden karakter van de melkveehouderij (33979, letter M).

(Zie vergadering van 17 maart 2015.)


De voorzitter:

Het woord is aan de heer Koffeman.


De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. Ik wil de motie graag aanhouden vanwege het feit dat de staatssecretaris vergaande toezeggingen heeft gedaan, die wij met belangstelling zullen volgen.


De voorzitter:

Ik heet alsnog de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie, die namens de regering bij de stemming aanwezig zijn, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentielijst getekend?

Op verzoek van de heer Koffeman stel ik voor, zijn motie (33979, letter M) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.