Stemming moties Onderwijs in de Engelse, Duitse of Franse taalVerslag van de vergadering van 29 september 2015 (2015/2016 nr. 2)

Aanvang: 13.47 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Onderwijs in de Engelse, Duitse of Franse taal

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal,

te weten:

de motie-Bruijn c.s. over wettelijke kwaliteitscriteria voor leraren die onderwijs geven in een vreemde taal (34031, letter G);

de motie-Nooren c.s. over het voorkomen van negatieve effecten op de toegankelijkheid van het basisonderwijs als gevolg van de introductie van meertalig onderwijs in het basisonderwijs (34031, letter H);

de motie-Pijlman c.s. over een integrale visie op het gebruik van het Engels in het onderwijs (34031, letter I).

(Zie vergadering van 22 september 2015.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf over de motie-Bruijn c.s. (34031, letter G).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Over deze motie is al één stemverklaring afgelegd, door mevrouw Van Bijsterveld.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Gerkens (SP):

Voorzitter. De SP-fractie heeft tegen deze wet gestemd, maar nu deze wet er komt, denken wij dat het goed is als er ook kwaliteitseisen worden gewaarborgd. Wij hadden dat net als het CDA liever in verdergaande wetgeving gezien. Helaas was daar geen steun voor, maar wij zullen daarom wel steun geven aan deze motie.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Bruijn c.s. (34031, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SGP en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Over de motie-Nooren c.s. onder letter H is al een stemverklaring afgelegd door mevrouw Van Bijsterveld. Ik stel vast dat verder niemand behoefte heeft om een stemverklaring af te leggen.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Nooren c.s. (34031, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de PvdD, de SP en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Zoals ik al gezegd heb, is de motie-Pijlman c.s. onder letter I ingetrokken.