Stemming moties Huisvesten vergunninghoudersVerslag van de vergadering van 12 juli 2016 (2015/2016 nr. 38)

Aanvang: 14.10 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Huisvesten vergunninghouders

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders,

te weten:

de motie-Van Weerdenburg c.s. over woningzoekenden met een urgentieverklaring (34403, letter G);

de motie-Van Weerdenburg c.s. over een spijtoptantenregeling voor gemengde statushouderpanden (34403, letter H).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Weerdenburg c.s. (34403, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Weerdenburg c.s. (34403, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.