Voortzetting behandeling Bekostiging levensbeschouwelijk onderwijsVerslag van de vergadering van 14 februari 2017 (2016/2017 nr. 18)

Aanvang: 13.38 uur

Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:

het Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen (34246).

(Zie vergadering van 7 februari 2017.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ga uw gang, mevrouw Bikker.

De beraadslaging wordt heropend.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bikker (ChristenUnie):

Voorzitter, ik was al zo op de inhoud gericht! Dank u wel voor de gunst hier.

Na het gewisselde in het debat van vorige week, waarin wij spraken over de motie en waarin de staatssecretaris heeft aangegeven dat hij een aanpassing van de motie wenst om haar uit te kunnen voeren, geef ik een korte toelichting waarom ik de motie zo indien. Ik wil ook even reageren op wat de staatssecretaris zei en een gebaar maken waardoor we er volgens mij samen uit kunnen komen. De staatssecretaris heeft in het debat namelijk toegezegd dat hij loon- en prijsindexatie zal toekennen aan de Stichting Dienstencentrum GVO en HVO. Over de rest bestond nog onduidelijkheid. Mede namens de andere indieners wil ik zeggen dat deze motie beoogt om dat ook te regelen. We kunnen een aantal dekkingsrichtingen noemen, namelijk de buitenwettelijke bevoegdheden van de staatssecretaris of de lumpsum. Tegelijkertijd moet ik zeggen dat het in deze Kamer geen gebruik is om dat allemaal heel exact in het dictum van een motie te zetten. Vandaar dat ik de motie dus niet aanpas. Ik geef de staatssecretaris denkrichtingen mee. Hij weet tenslotte het beste waar hij vervolgens binnen zijn begroting middelen kan vinden. Met deze toelichting kan er volgens mij over de reeds ingediende motie gestemd worden en hoef ik geen nieuwe motie in te dienen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bikker. De beraadslaging over het wetsvoorstel is heropend, want er is nu een korte derde termijn aan de orde. Is er iemand die het woord verder wenst te voeren? Dat is niet het geval. Dan geef ik de regering de mogelijkheid om te antwoorden in derde termijn. Ik geef het woord aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U zult even naar het midden van de tafel moeten, mijnheer Dekker, want daar wordt het katheder neergezet en de geluidsversterking aangezet.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Staatssecretaris Dekker:

Voorzitter. Dat is een hele operatie voor een heel korte reactie van mijn kant! Mevrouw Bikker heeft gelijk als zij zegt dat ik er waarschijnlijk het beste zicht op heb waar de ruimte voor dekking zit. Ik zie eigenlijk maar één mogelijkheid voor dekking: de lumpsum. Als deze motie wordt aangenomen, zal ik voor de dekking dus daarnaar kijken.

De beraadslaging wordt gesloten.