34.246

Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen

Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Ypma (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Rog (CDA) voorziet in het verankeren in de wet van de bekostiging van godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

Deze wettelijke verankering biedt aan de sector meer zekerheid en continuïteit dan de tot dusver op een jaarlijkse subsidiebeschikking.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Meer info

Tweede Kamer
Meer info
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Meer info
Plenair
 
Meer info
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK,A) is op 20 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 7 februari 2017. Tijdens dit debat is de motie Bikker (ChristenUnie) c.s. over daadwerkelijke structurele bekostiging en een overbruggingsregeling (EK, C) ingediend. Op 14 februari 2017 heeft er een korte derde termijn plaatsgevonden. Het wetsvoorstel is op 14 februari 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, 50PLUS en PVV stemden tegen. De motie is eveneens na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, 50PLUS en de PVV stemden tegen.  

Bij brief van 18 februari 2016 (TK 34.246, 4) deelt het lid Ypma mede dat dit initatiefvoorstel in het vervolg mede zal worden verdedigd door het lid Rog. 

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 8 mei 2017 de brief (EK, D) van de staatssecretaris van OCW inzake de bekrachtiging van dit initiatiefvoorstel ontvangen. 


Kerngegevens

ingediend

2 juli 2015

titel

Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

schriftelijke voorbereiding


ondertekening


inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op 1 augustus volgende op de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst


Documenten