Stemming Bekostiging levensbeschouwelijk onderwijsVerslag van de vergadering van 14 februari 2017 (2016/2017 nr. 18)

Aanvang: 13.41 uur

Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Bekostiging levensbeschouwelijk onderwijs

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen (34246).

(Zie vergadering van 7 februari 2017.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Bruijn (VVD):

Voorzitter. De VVD-fractie is voor de vrijheid van onderwijs en zal daarom tegen het wetsvoorstel en de motie stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Sini (PvdA):

Mevrouw de voorzitter. De fractie van de Partij van de Arbeid staat zeer sympathiek tegenover de motie van mevrouw Bikker. Zij heeft vorige week nog aangekondigd mogelijk met een dekking te komen voor de motie. Naar de overtuiging van de Partij van de Arbeid kunnen we als Eerste Kamer geen ongedekte moties aannemen, ook niet als het om kleine bedragen op grote begrotingen gaat. Wij zullen daarom tegen de motie stemmen.

De voorzitter:

Mijnheer Sini, u stemt tegen de motie en wat betreft het wetsvoorstel zullen we het zo meteen zien. Dit was een stemverklaring over de motie.

Wie wenst er nog een stemverklaring af te leggen over het wetsvoorstel c.q. de motie? Niemand.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, 50PLUS en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.