Stemming Lerarenregister en registervoorportaalVerslag van de vergadering van 21 februari 2017 (2016/2017 nr. 19)

Aanvang: 13.34 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Lerarenregister en registervoorportaal

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (34458).

(Zie vergadering van 14 februari 2017.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister van Veiligheid en Justitie, die namens de regering bij de stemming aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is kennelijk het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ganzevoort (GroenLinks):

Voorzitter. Absolute zekerheid over de kwaliteit van onze leraren is van groot belang voor het gezag van het beroep, wat wij een belangrijke zaak vinden. Als dat bovendien geborgd is door het feit dat leraren zelf kunnen kiezen welke cursus ze kunnen volgen, als ze zelf betrokken zijn bij de validatie van die cursussen, vinden we dat een goed voorstel, dat helpt om het beroep van leraren te versterken.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Pijlman (D66):

Voorzitter. D66 is voorstander van een lerarenregister. Dit voorstel voldoet echter niet aan de noodzakelijke invoeringscriteria. Wij voorzien veel problemen bij de uitvoerbaarheid. Daarom zal de D66-fractie tegen stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Het lerarenregister loopt het risico, een niet gedragen bureaucratische instelling te worden. Daarom is het draagvlak daarvoor nog erg klein. Maar over de uitgangspunten, een register voor een professionele beroepsgroep waarvoor echt zinvolle nascholing op maat wordt gevraagd, is bijna iedereen het eens. Ik zal de staatssecretaris daarom het voordeel van de twijfel geven en voor het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Nog andere stemverklaringen? Dat is niet het geval. Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdD, de SP en D66 ertegen, zodat het is aangenomen.