Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming Beperken wettelijke gemeenschap van goederenVerslag van de vergadering van 28 maart 2017 (2016/2017 nr. 22)

Aanvang: 14.20 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Beperken wettelijke gemeenschap van goederen

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33987).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Beuving (PvdA):

Voorzitter. Voor de PvdA-fractie staat voorop dat de standaard van het huwelijksvermogensrecht voor alle lagen van de bevolking overzichtelijk en begrijpelijk moet zijn. Het wetsvoorstel, zoals dat nu toch in stemming wordt gebracht, voldoet, gezien de complexiteit van het voorgestelde systeem, niet aan dit uitgangspunt. Wij hadden het wetsvoorstel conform het verzoek in de motie-Van Rij en Wezel graag aangepast gezien. Daarmee had het nieuwe huwelijksvermogensrecht een breder draagvlak kunnen krijgen. Het voorgaande betekent dat wij tegen het wetsvoorstel zullen stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rij (CDA):

Voorzitter. Het beoogde nieuwe wettelijke regime van de beperkte gemeenschap van goederen is een onnodige en zware ingreep in het huwelijksvermogensrecht. De noodzaak en het nut zijn niet voldoende aangetoond. Wetssystematisch klopt de wet op een aantal punten niet. De wet zal op een aantal punten, bewust zelfs, onnodig rechtsonzekerheid teweegbrengen. Ten slotte gaat de wet in de praktijk tot grote uitvoeringsproblemen leiden. De CDA-fractie zal dan ook tegen het wetsvoorstel stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Wezel (SP):

Voorzitter. In het debat heeft de SP-fractie haar zorgen geuit. Er is in de gewijzigde motie verzocht om die zorgen, en de zorgen van andere Kamerleden, te verwerken in het initiatiefwetsvoorstel. De initiatiefnemers hebben deze motie echter naast zich neergelegd. Helaas hebben ze niets gedaan met de wensen vanuit de Kamer.

Er zijn risico's verbonden aan het nieuwe wetsvoorstel. Daar moeten de burgers over worden geïnformeerd. Indien er niet wordt geadministreerd, bestaat het risico dat er alsnog een algemene gemeenschap van goederen ontstaat, maar dan zijn mensen die dachten dat ze waren getrouwd onder beperkte gemeenschap, opeens getrouwd onder algemene gemeenschap van goederen, met alle risico's van dien. Bij een faillissement van bijvoorbeeld een zzp'er valt de gezamenlijke woning ook nog eens in het faillissement. Dat is iets wat had kunnen worden meegenomen. Dat punt is ook aan de orde geweest. Tijdens het debat is ook aangegeven dat voorlichting van belang is. De minister stelde slechts dat algemene voorlichting op de website voldoende is. De wet is naar de mening van de SP-fractie dus geen verbetering vergeleken met het staande beleid. Sterker nog, die brengt grote risico's voor burgers met zich. Daarom stemt de SP tegen deze wet.

De voorzitter:

Dank. Zijn er nog andere leden die het woord wensen? Ik constateer dat dit niet het geval is.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, GroenLinks, 50PLUS, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, het CDA, de PvdD, de OSF en de SP ertegen, zodat het is aangenomen.