Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming motie Afschaffen mogelijkheid van lijstencombinatiesVerslag van de vergadering van 27 juni 2017 (2016/2017 nr. 33)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Afschaffen mogelijkheid van lijstencombinaties

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen,

te weten:

de motie-Sini c.s. over het betrekken van lijstencombinaties en het stelsel van restzetelverdeling bij het onderzoek van de staatscommissie parlementair stelsel (34377, letter F).

(Zie vergadering van 20 juni 2017.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, die namens de regering bij de stemming aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Er is gevraagd, eerst te stemmen over de motie-Sini c.s., gelet op de strekking ervan.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Köhler (SP):

Voorzitter. De motie van de heer Sini vraagt twee dingen. Ten eerste om de besluitvorming over het afschaffen van lijstencombinaties uit te stellen, in afwachting van het advies van de Staatscommissie Parlementair Stelsel. Mijn fractie ziet niet in, wat zo'n advies nog aan de afwegingen in deze Kamer kan toevoegen, en is daarom niet voor dit uitstel.

De motie vraagt ook om het systeem van verdeling van restzetels te heroverwegen. Daar is volgens de SP-fractie alle reden toe, temeer als de lijstencombinaties vervallen. Maar tot deze heroverweging kan de Kamer ook afzonderlijk besluiten. Zo'n voorstel zou mijn fractie steunen.

Alles afwegende zal mijn fractie niet voor de motie-Sini c.s. stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schouwenaar (VVD):

Voorzitter. Ook de fractie van de VVD zal niet voor deze motie stemmen, die vraagt om uitstel en om advies. Dat advies is er al, van de Kiesraad, de dato 11 juni 2015. Het lijkt ons niet zinvol om aan de staatscommissie opnieuw advies te vragen. Wat het uitstel betreft: wij vrezen dat dat uitstel wel eens zo langdurig kan zijn dat het tot afstel leidt, maar dan zonder stemming. Dat vinden wij geen juiste wijze van besluitvorming.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Sini c.s. (34377, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, het CDA, GroenLinks en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PvdD, 50PLUS, de SP, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.