Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming gewijzigde motie-Barth c.s. over een analyse van de maatschappelijke gevolgen van de btw-verhogingVerslag van de vergadering van 19 december 2017 (2017/2018 nr. 13)

Aanvang: 14.10 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Algemene Politieke Beschouwingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij Algemene Politieke Beschouwingen,

te weten:

de gewijzigde motie-Barth c.s. over een analyse van de maatschappelijke gevolgen van de btw-verhoging (34775/34785, letter K).

(Zie vergadering van 12 december 2017.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rij (CDA):

Voorzitter. De CDA-fractie begrijpt de zorg over de effecten in de grensregio van een btw-verhoging van 6% naar 9%. Om die reden hebben wij tijdens het debat een handreiking gedaan na een interruptie van collega De Grave. De indieners van de motie hebben echter verder niet met ons overlegd en het dictum van de motie is veel te breed. De staatssecretaris heeft tijdens het debat uitleg gegeven over de effecten, citerend uit een ambtelijk rapport. Wij wachten het voorstel te zijner tijd af, waarbij goed onderbouwd zal worden ingegaan op die effecten. Om die reden hebben wij dan ook geen behoefte aan deze motie. We zullen dan ook tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rij. De heer De Grave sluit zich aan bij de woorden van de heer Van Rij, zegt hij. Dan de heer Ten Hoeve.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Ik kan mij deels aansluiten bij de heer Van Rij. De motie is ook voor mij eigenlijk veel te breed, maar ik zie het probleem voor de grensstreek als een uitdrukkelijk wel bestaand probleem. Ik zal daarom uiteindelijk voor de motie stemmen omdat ik van mening ben dat daar wel naar gekeken moet worden. De rest van de motie heeft voor mij minder betekenis.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ten Hoeve. Dan de heer Van Strien.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Bij de motie-Barth hebben wij de volgende overwegingen in acht genomen. Eén: nadrukkelijk met uitzondering van de boekhandels heeft de PVV niet zo veel met wat links Nederland onder cultuur verstaat. Twee: met de winkeliers in de grensregio in het algemeen hebben wij echter des te meer. Op de derde plaats merk ik nadrukkelijk op dat wij vier jaar geleden bij de btw- en accijnsverhoging door het kabinet waaraan de Partij van de Arbeid deelnam een vergelijkbare motie hebben ingediend. Die werd toen niet door de huidige indiener gesteund. De PvdA heeft juist voor de btw-verhoging gestemd. Resumerend komen wij echter tot de conclusie dat wij, in de hoop dat deze motie voor de winkeliers in de grensregio en voor de boekhandels verschil zal maken, de motie wel zullen steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. Dan de heer Ester.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ester (ChristenUnie):

Voorzitter. Mag ik de moties ook in één keer behandelen?

De voorzitter:

Nou, liever niet. Laten we dit eerst maar even afwerken.

De heer Ester (ChristenUnie):

Goed. Wij zullen de motie-Barth niet steunen. De tekstwijziging komt eerlijk gezegd onvoldoende tegemoet aan ons debat van vorige week daarover. Het zijn toch vooral de hogere inkomens die in absolute zin van het lage btw-tarief profiteren en relatief niet minder dan groepen met een lager inkomen. De zorgen rond de cultuursector en gezond gedrag moeten we niet via de btw aanpakken, maar via gericht beleid. Ook het CPB onderschrijft deze insteek, ook als het gaat om de positie van het mkb.

De voorzitter:

Bent u voor of tegen de motie?

De heer Ester (ChristenUnie):

Tegen dus.

De voorzitter:

Oké. Nog anderen die een stemverklaring over deze motie willen afleggen? Dat is niet het geval. Dan stel ik voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Barth c.s. (34775/34785, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.