Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming Modernisering Huurcommissie en introductie verhuurderbijdrageVerslag van de vergadering van 5 juni 2018 (2017/2018 nr. 32)

Aanvang: 13.38 uur

Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Modernisering Huurcommissie en introductie verhuurderbijdrage

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage (34652).

(Zie vergadering van 29 mei 2018.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is kennelijk het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nagel (50PLUS):

Voorzitter. Ik waarschuw vast dat ik erg kort ben.

De stemverklaring: 50PLUS vindt het op zich een goede zaak dat de verhuurders van sociale woningen een ruimere mogelijkheid met een lage drempel krijgen om bezwaar te maken tegen huurverhogingen. In een tijd dat er krapte op de woningmarkt is en vraag en aanbod geen evenwicht kennen, wordt een zeer grote groep huurders het makkelijker gemaakt, bezwaren tegen verhogingen te maken. 50PLUS is zoals bekend geen voorstander van de huidige verhuurderheffing. Het valt echter buiten het bestek van dit wetsontwerp, maar in een ander verband komen wij daarop terug. Bij elkaar afwegend zal 50PLUS zijn voorstem aan dit wetsvoorstel geven.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nagel. Ik geef het woord aan de heer Köhler.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Köhler (SP):

Voorzitter. In dit wetsvoorstel worden de taken van de Huurcommissie licht uitgebreid. Dat is positief. Maar er zijn in dit opzicht ook veel zaken niet geregeld. Er komt geen wettelijke bevoegdheid om uitspraken te doen over onderhoudsklachten en niet over klachten van huurders in de geliberaliseerde sector. De kans om nu eindelijk iets te doen voor deze groep huurders wordt gemist. Daarnaast regelt dit voorstel een financiële bijdrage van de verhuurders. Die is zo vormgegeven dat die onevenredig ten laste komt van de woningcorporaties en dus van hun huurders.

Alle voor- en nadelen en gemiste kansen afwegend zal de SP-fractie tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Köhler. Meneer Lintmeijer.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Lintmeijer (GroenLinks):

Voorzitter. Een wetsvoorstel met plussen en minnen, zeiden wij vorige week ook in het debat. Van de wijze van financiering zijn wij niet heel erg onder de indruk. Ook de mogelijkheden om in de geliberaliseerde sector uitspraken te doen vinden wij te weinig. Daarentegen hebben wij wel gezien dat de minister op die weg een paar heel kleine voorzichtige stapjes heeft gezet waarin we haar graag stimuleren. Aan de pluskant de uitbreiding van bemiddeling en makkelijker toegang. Dat alles afwegend heeft mijn fractie besloten, voor te stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Lintmeijer. Ik kijk nog even rond. Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD en de SP ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik sluit de vergadering.