Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming Vierde anti-witwasrichtlijnVerslag van de vergadering van 10 juli 2018 (2017/2018 nr. 38)

Aanvang: 22.42 uur

Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Vierde anti-witwasrichtlijn

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn) (34808).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan zijn we bij de stemmingen aanbeland. Als het goed is, hebben alle leden de presentielijst getekend bij eerdere momenten vandaag.

We stemmen als eerste over het wetsvoorstel 34808, de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Köhler (SP):

Voorzitter. Mijn fractie, de SP-fractie, is tegen de verplichte verscherpte onderzoeken naar prominente publieke figuren en hun familieleden, en dus tegen de bepalingen daarover in het wetsvoorstel. Op dat punt kunnen we echter niet amenderen. We wachten de voorstellen van de minister over de uitvoering verder af. Vanwege de rest van de anti-witwasrichtlijn, waarin nog veel meer voorstellen staan, stemmen wij wel voor de wet.

Wilt u dat ik nu ook gelijk inga op de moties?

De voorzitter:

Ik zit even te denken. Doet u dat maar.

De heer Köhler (SP):

Er liggen twee moties van de heer Van Strien, die mijn fractie niet zal steunen, omdat de toezeggingen van de minister over de gang van zaken rond het toezicht op de prudente uitvoering door de banken wat ons betreft op dit moment genoeg zijn.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Köhler. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring willen afleggen? Mevrouw Prast.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Prast (D66):

Voorzitter. Ik ga in op de wet en de moties, allereerst op de wet. Zoals ik in mijn eerste termijn aangaf, voelde het ongemakkelijk om te debatteren over een wetsvoorstel dat om ons draait, maar de D66-fractie vond dat nodig omdat we ons zorgen maakten over de gevolgen voor naast geassocieerden. De minister heeft op dit punt een aantal belangrijke toezeggingen gedaan. Alles afwegend, zal mijn fractie daarom voor de wet stemmen.

Dan de moties. Mijn fractie vindt het heel belangrijk dat banken klanten niet mogen weren enkel en alleen vanwege de screeningkosten. Wij zijn echter tevreden met de reactie van de minister dat hij dit onderwerp serieus neemt en met de toezegging dat hij dit zal aansnijden in zijn periodieke overleg met de president van De Nederlandsche Bank. We vinden deze moties daarom overbodig en zullen tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Prast. Nog andere leden? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.