34.808

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijnDit voorstel wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de (gedeeltelijke) implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn ((EU) 2015/849PDF-document) en in verband met de uitvoering van de nieuwe verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie ((EU) 2015/847PDF-document).

De voorgestelde maatregelen beogen het witwassen van uit criminaliteit verkregen geld of het aanwenden van gelden of voorwerpen voor terroristische doeleinden, met gebruikmaking van het financieel stelsel, verder aan te pakken.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 6 maart 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de PVV stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS en OSF.

Tegen: PVV.

De motie-Van Strien (PVV) c.s. over de acceptatie door banken van politiek prominente personen (EK, H) en de motie-Van Strien (PVV) c.s. over de opzegging van bankrekeningen van politiek prominente personen (EK, I) zijn op 10 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.


Kerngegevens

ingediend

12 oktober 2017

titel

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

69
Bladeren:
[1-50] [51-69] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-69] documenten