Stemming Behandeling Engelstalige rechtspraak bij internationale handelskamersVerslag van de vergadering van 11 december 2018 (2018/2019 nr. 11)

Aanvang: 13.44 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Behandeling Engelstalige rechtspraak bij internationale handelskamers

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam (34761).

(Zie vergadering van 4 december 2018.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Sent (PvdA):

Voorzitter. Het voorliggende wetsvoorstel biedt goede mogelijkheden aan Nederlandse bedrijven die internationaal zaken doen. De minister heeft heldere toezeggingen gedaan met betrekking tot de afwezigheid van precedentwerking, ook voor volgende innovaties. En de minister heeft toegezegd de vinger aan de pols te houden als het gaat om de toegang voor het mkb. Daarom zal de PvdA-fractie voor het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel mevrouw Sent. De heer Dercksen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dercksen (PVV):

Voorzitter. Het voorstel om Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers mogelijk te maken, waartoe bedrijven zich kunnen wenden bij grote complexe internationale handelsgeschillen, heeft voor de PVV-fractie nu niet echt de hoogste prioriteit. Multinationals kunnen zich in de regel prima zelf redden en anders sms'en ze de minister-president wel. Maar het staat bedrijven vrij om zich al dan niet te wenden tot het NCC en het NCCA. De hoge griffierechten maken het kostendekkend. Het gaat dus op geen enkele wijze ten koste van de banenmachine in Nederland, het mkb. Voor hen verandert er niets. Aangezien het systeem van kostendekkende griffierechten in het geval van het installeren van het NCC en het NCCA ook geen precedentwerking heeft, kunnen wij dit wetsvoorstel steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, mijnheer Dercksen. Ik geef het woord aan mevrouw Duthler.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Duthler (VVD):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Hoewel mijn fractie het introduceren van een internationale handelskamer een sympathieke gedachte vindt en de positieve effecten ervan erkent, had en heeft zij ook zorgen. De belangrijkste betreffende de aard en hoogte van de griffierechten. De minister heeft een aantal uitdrukkelijke toezeggingen gedaan, te weten: dat de introductie van kostendekkende griffierechten geen enkel precedent zal vormen voor de reguliere griffierechten, dat over vijf jaar een evaluatie zal plaatsvinden waarbij de minister de differentiatie in hoogte van de griffierechten zal betrekken en ten derde dat eventuele financiële meevallers ten goede zullen komen aan de rechtspraak, waartoe een eventuele verlaging van de griffierechten wordt gerekend. Met deze uitdrukkelijke toezeggingen zijn de zorgen weliswaar niet weggenomen, maar heeft de minister wel perspectief geboden. Mijn fractie zal voor het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Duthler. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.