Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming Wijziging Wet op de parlementaire enquête 2008Verslag van de vergadering van 11 december 2018 (2018/2019 nr. 11)

Aanvang: 13.35 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Wijziging Wet op de parlementaire enquête 2008

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Torenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet (34683).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kox (SP):

Voorzitter. Omdat het hier een initiatiefwetsvoorstel betreft, vindt de SP-fractie het passend om de Tweede Kamer te bedanken voor dit initiatiefwetsvoorstel dat ervoor zorgt dat op basis van opgedane ervaringen aan de overkant de Wet op de parlementaire enquête helemaal bij de tijd wordt gebracht. Het is niet het meest sexy onderwerp dat aan de orde is geweest aan de overkant, maar het is daar dusdanig goed voorbereid dat deze Kamer heeft gezegd: goed is goed, we hoeven daar verder niks aan te doen. Ik bedank nogmaals de initiatiefnemers. Dit wetsvoorstel raakt immers ook ons, omdat de grondwetgever niet alleen de Tweede Kamer maar ook de Eerste Kamer het recht op het doen van een parlementaire enquête heeft gegeven. Ik zie na deze wet nog meer uit naar de eerste parlementaire enquête van deze Kamer.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kox. Ik geef het woord aan de heer Lintmeijer.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Lintmeijer (GroenLinks):

Voorzitter. Ook de fractie van GroenLinks wil graag de initiatiefnemers complimenteren met het het wetsvoorstel dat de Wet op de parlementaire enquête wijzigt. Het wetsvoorstel versterkt met name de positie van de Kamers bij verwerven en hanteren van informatie en beschermt tegelijkertijd meer dan voorheen de informatieverstrekkers, die soms in een precaire situatie kunnen komen te verkeren. Daarin is een goed evenwicht gevonden. Wij stemmen dan ook graag voor.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Lintmeijer. Ik geef het woord aan de heer Sini.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Sini (PvdA):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ook de Partij van de Arbeid dankt de initiatiefnemers hartelijk. We spreken onze waardering en steun uit voor het voorliggende initiatiefvoorstel. Dit voorstel, dat voortvloeit uit het rapport van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête, kan ertoe leiden, is onze overtuiging, dat het parlement in de toekomst zijn laatste en meest vergaande instrument beter kan inzetten om problemen tot op de bodem uit te zoeken. Dank u zeer.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Sini. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet (34683).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Als we alle stemmingen gehad hebben, zal ik de vergadering kort schorsen voor felicitaties aan de initiatiefnemers.