Stemming over de aangehouden motie-Kox c.s. over actieve inzet voor een kernwapenvrije wereldVerslag van de vergadering van 21 mei 2019 (2018/2019 nr. 30)

Aanvang: 14.01 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Algemene Politieke Beschouwingen 2017

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2017,

te weten:

  • de motie-Kox c.s. over actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld (34775, letter E).

(Zie vergadering van 5 december 2017.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen over de motie 34775 onder letter E, de motie-Kox c.s. over actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kuiper i (ChristenUnie):

Voorzitter. Dit is een motie waarvan ik weet dat de indiener graag wil dat die door deze Kamer nog wordt afgerond. Inmiddels zijn wij anderhalf jaar na indiening van de motie. Soms snap je een motie heel goed vanuit de context waarin die wordt ingediend. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en is het wat ingewikkeld voor onze fractie om nu onze steun aan de motie te geven, hoewel sympathiek. Maar er wordt bijvoorbeeld gesproken over de voortrekkersrol van Nederland in de Verenigde Naties in 2018. Dat soort elementen maakt het voor ons toch op het ogenblik een beetje een slag in de lucht om de motie nu zo te steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kuiper. Ik geef het woord aan de heer Backer.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Backer i (D66):

Voorzitter. De argumentatie van de fractie van D66 ligt in lijn met wat collega Kuiper zei. De algemene richting van de ontwapening en van een kernwapenvrije wereld is natuurlijk ook onze fractie dierbaar, maar de motie is op zijn dragende argument, namelijk dat wij lid zijn van de VN-Veiligheidsraad, niet meer actueel. Daarom kunnen wij onze steun daar niet aan geven. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Backer. Ik kijk even rond. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Kox c.s. (34775, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, D66, de PVV en Fractie Duthler ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn de stemmingen afgerond vandaag. Ik schors de vergadering voor een kort moment.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.