Stemming Versnelling woningbouw en facilitering duurzame ontwikkelingVerslag van de vergadering van 28 mei 2019 (2018/2019 nr. 32)

Aanvang: 14.17 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Versnelling woningbouw en facilitering duurzame ontwikkeling

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik (35013).

(Zie vergadering van 21 mei 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We gaan nu stemmen over het wetsvoorstel 35013, Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over het wetsvoorstel? Als u een stemverklaring wenst af te leggen over zowel het wetsvoorstel als de moties, kan dat. Als u op dit moment al een stemverklaring wil afleggen over een van de moties, kan dat ook. We doen het efficiënt. Mevrouw Klip.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Klip-Martin i (VVD):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Die stemverklaring betreft de motie-Verheijen c.s. met letter G. Die motie gaat over het vroegtijdig van informatie voorzien van gemeenteraden, Provinciale Staten, omwonenden enzovoort over het toevoegen van projecten of projectlocaties aan bestemde experimenten. De minister heeft de toezegging gedaan dat ze dit aspect, dus het vroegtijdig van informatie voorzien, zal opnemen in een beleidsregel. Die toezegging is voor ons voldoende. Wat dat betreft is de motie voor ons overbodig. Wij zullen daar niet voor stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel. Mevrouw Oomen, zag ik uw hand ook omhoog gaan? Nee. Zijn er anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Nee. Dan stemmen wij over het wetsvoorstel. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, 50PLUS, de OSF, D66 en Fractie Duthler voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.