Stemming Experiment gesloten coffeeshopketenVerslag van de vergadering van 12 november 2019 (2019/2020 nr. 6)

Aanvang: 14.09 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Experiment gesloten coffeeshopketen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) (34997).

(Zie vergadering van 5 november 2019.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Mevrouw Bikker, gaat uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bikker (ChristenUnie):

Voorzitter, dank u wel. Deze stemverklaring is namens de fracties van CDA en ChristenUnie. Het zal duidelijk zijn dat wij niet stonden en niet staan te trappelen om met dit wetsvoorstel in te stemmen. De heer Rombouts gebruikte het beeld van een huis in lichterlaaie en de reparatie die dit wetsvoorstel voor de achterdeur is. Maar met de stevige toezegging dat er een grootscheepse, structurele aanpak en een deltaplan tegen ondermijning komen, is het blussen van de brand wel begonnen. Een structurele inzet van middelen en maatregelen met als onderdelen repressie, brede aandacht voor de weerbaarheid en het aanspreken van gevoelige branches, maar ook het ontmoedigen van drugsgebruik zullen daar onderdelen van zijn. Daarnaast heeft het kabinet duidelijk uitgesproken dat dit experiment zelf niet tot normalisatie van het drugsgebruik mag leiden. Onze fracties kunnen met die boodschap en met de aanpak van dat hele huis — en ja, dan dus ook van de achterdeur — voor dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bikker. Ik kijk even rond of er nog meer stemverklaringen zijn. De heer Janssen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen (SP):

Voorzitter. Dit wetsvoorstel behelst een door de SP gewenst experiment. Er wordt nu een belangrijke stap gezet. Zoals we in het debat ook al hebben aangegeven, betreuren we echter de weigerachtige houding van de regering. Zij negeert de wetenschappelijke aanbevelingen, onder verwijzing naar eerdere afspraken uit het regeerakkoord. Dit experiment had veel beter uitgevoerd kunnen worden dan datgene wat nu voorligt. Dat maakt dit voorstel tot een gemiste kans. Desondanks zal de SP voor dit wetsvoorstel stemmen. We rekenen op een spoedige en voorspoedige uitvoering.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. Dan mevrouw Bezaan.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bezaan (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Dit experiment is een stap in de verkeerde richting. Het zet de deur verder open naar het normaliseren van het gebruik van drugs, met alle gevolgen voor de verslavende werking en de volksgezondheid. Er is maar één juiste aanpak: kies voor een consequent beleid van actieve ontmoediging. Dat wil zeggen: structureel geld voor actieve ontmoediging, een grotere pakkans, strengere straffen, keihard optreden tegen drugshandel, het afpakken van crimineel vermogen en dat vermogen gebruiken voor het bovenstaande. De fractie van de Partij voor de Vrijheid zal tegen dit wetsvoorstel stemmen.

Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bezaan. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP, D66, FvD en Fractie-Otten voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.