Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming motie Aanvullingswet geluid OmgevingswetVerslag van de vergadering van 18 februari 2020 (2019/2020 nr. 21)

Aanvang: 14.09 uur

Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet),

te weten:

  • de gewijzigde motie-Rietkerk c.s. over de aanwijzingsbevoegdheid van provincies in omgevingsverordening industrieterreinen (35054, letter I, was letter H).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Voorts de stemmingen over gewijzigde motie 35054, letter I. Het gaat om de gewijzigde motie-Rietkerk c.s. over de aanwijzingsbevoegdheid van provincies in de Omgevingsverordening industrieterreinen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Arbouw.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Arbouw (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Het zal u duidelijk zijn dat wij het teleurstellend vinden dat onze oproep om de stemming vier weken uit te stellen, of twee weken, zoals de PvdA heeft gesuggereerd, niet is overgenomen, ook omdat ik eigenlijk geen argument heb gehoord waarom het per se vandaag besloten moet worden. Daarnaast: als het gaat over de inhoud van de motie, werd daarover net door een aantal leden een aantal opmerkingen gemaakt. Dat gaat over de juridische onduidelijkheid die er toch nog in schuilt, de ruime interpretatie die je eraan zou kunnen geven, zeker op terreinen waar de gemeentegrenzen worden overschreden. In die zin is het te ruim geformuleerd. Dat zijn allemaal redenen voor ons om tegen de motie te stemmen. Misschien is nog wel het belangrijkste dat wij toch echt vinden dat als twee koepelorganisaties aangeven dat zij hier binnen een paar weken uit zullen komen, wij dan eigenlijk zo'n medeoverheid de kans moeten geven om het ook zelf op te lossen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Arbouw. Dan is het woord aan de heer Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Dank, voorzitter. Deze motie is nou precies het gevolg van waar wij voor gewaarschuwd hebben bij deze onzalige Omgevingswet. Ik heb de heer Rietkerk hier ook nog over gesproken. Hij zegt ook in feite: dit lost een probleem op door het weer terug te brengen naar hoe het was voor de Omgevingswet. We hebben nog niet voor die wet gestemd of we zijn al de rotzooi aan het opruimen: precies zoals wij hadden voorspeld. Desalniettemin helpen wij om de rotzooi op te ruimen. Ik vind het ook zeer sympathiek van de heer Rietkerk, en wij zullen voor de motie stemmen.

De voorzitter:

Dank aan meneer Otten.

Wenst een van de leden nog een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Rietkerk c.s. (35054, letter I, was letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, het CDA, GroenLinks, de SP, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, FvD, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de PvdA en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De fractie van OSF is niet aanwezig.