Stemming moties Derde incidentele suppletoire begroting SZW inzake noodpakket banen en economie 2.0Verslag van de vergadering van 7 juli 2020 (2019/2020 nr. 36)

Aanvang: 22.38 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Derde incidentele suppletoire begroting SZW inzake noodpakket banen en economie 2.0

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0),

te weten:

  • de motie-Kox c.s. over het niet-uitkeren door ondernemingen van bonussen en dividenden in 2020 en 2021 (35473, letter D);
  • de motie-Van Rooijen c.s. over een Deltaplan Werk (35473, letter E).

(Zie vergadering van 6 juli 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over motie 35473, letter D? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Kox c.s. (35473, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FvD, de VVD, Fractie-Otten, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

We vervolgen met de stemming over de motie 35473, letter E, de motie van het lid Van Rooijen c.s. over een deltaplan werk. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen c.s. (35473, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, de PVV, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FvD, de VVD en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.