Stemming moties Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakketVerslag van de vergadering van 17 november 2020 (2020/2021 nr. 10)

Aanvang: 13.38 uur
Status: ongecorrigeerd

Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket),

te weten:

  • de motie-Kox over het buiten werking stellen van de Tozo-partnertoets tot 1 juli 2021 (35542, letter E);
  • de gewijzigde motie-De Vries c.s. over transitievergoedingen (35570, 35542, letter U, was letter M).

(Zie vergadering van 10 november 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij nu over de motie 35542, letter E, de motie van het lid Kox over het buiten werking stellen van de Tozo-partnertoets tot 1 juli 2021. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Kox (35542, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, de PvdA, de OSF, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FvD, de VVD, 50PLUS, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ten slotte de gewijzigde motie 35570, 35542, letter U, de gewijzigde motie van het lid De Vries cum suis over transitievergoedingen. Dit betreft een motie die tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is ingediend en die vorige week is gewijzigd. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de gewijzigde motie-De Vries c.s. (35570, 35542, letter U, was letter M).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, FvD, Fractie-Otten en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.