35.570 / 35.542, U

Gewijzigde motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over transitievergoedingenIn deze motie wordt de regering verzocht om op korte termijn een - al dan niet tijdelijke - oplossing te vinden voor door de Corona-crisis getroffen MKB-ondernemers, waarbij te denken valt aan het koppelen van de te totaal te betalen transitievergoedingen aan de omzet van de onderneming en/of aan het eigen vermogen van de onderneming en/of aan de totale loonsom van de onderneming en/of betalingsregelingen, opdat er geen onnodige faillissementen van op zichzelf levensvatbare bedrijven plaatsvinden.Kerngegevens

nummer 35.570 / 35.542, U
ingediend 27 oktober 2020
gewijzigd 10 november 2020
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.
indiener(s) J.W.E. de Vries (Otten)
mede ondertekend door H. Otten (Otten)
dossier(s) Miljoenennota 2021 (35.570)
Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket (35.542)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

Deze motie werd oorspronkelijk tijdens de Algemene politieke beschouwingen op 27 oktober 2020 door het Lid Otten ingediend. Die motie werd door zijn fractiegenoot De Vries gewijzigd ingediend tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket (35.542) op 10 november 2020.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 10 november 2020 de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 november 2020 (EK 35.570, S) over de transitievergoeding in tijden van coronacrisis voor kennisgeving aangenomen.