Stemming Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoerVerslag van de vergadering van 8 januari 2021 (2020/2021 nr. 17)

Aanvang: 18.34 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer (35695).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan gaan wij nu stemmen over wetsvoorstel 35695, Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï. Mag ik de leden ondertussen verzoeken om de voorste zetel in te nemen van de plek waar hun fractie normaal gesproken zit? Dat maakt de kans dat ik mij straks vergis namelijk kleiner.

Het woord is aan de heer Nicolaï.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie gaat voorstemmen. Ik heb echt in een spagaat gezeten, want naar mijn oordeel is het terugkeerrecht niet goed geregeld op dit moment. Ik heb gehoord dat de minister bereid is om een van mijn moties oordeel Kamer te geven. Ik heb goede hoop dat de motie dinsdag ook wordt aangenomen. Dan zou een belangrijk punt zijn opgelost en een belangrijke hobbel zijn genomen.

Wat betreft de andere motie: ik heb begrepen dat er naar aanleiding van de vragen van mevrouw De Boer nog een brief door de minister geschreven zal worden. Ik begreep uit het antwoord op de vragen van de heer Van Hattem dat daarin ook nog even aandacht aan die andere schrijnende gevallen zal worden gegeven. Of we het nou doen in de vorm van mijn motie of in de vorm van die brief, maakt mij eigenlijk niet uit, als er maar duidelijkheid komt, als maar duidelijk wordt dat het niet alleen om feitelijke onmogelijkheden gaat.

Dat was mijn stemverklaring. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nicolaï. Heb ik u horen zeggen dat u een motie intrekt of aanhoudt?

De heer Nicolaï (PvdD):

Nee, dat had u mij nog niet horen zeggen, maar ik verwachtte die vraag al. Ik weet niet wanneer de brief van de minister komt? Want daar hangt natuurlijk wel het een en ander van af.

De voorzitter:

We gaan in principe dinsdag stemmen over de moties. Tot dat moment kunt u altijd nog besluiten om een motie aan te houden of in te trekken. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring willen afleggen? Het woord is aan de heer Janssen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen (SP):

Voorzitter. Ik ben in mijn bijdrages uitgebreid ingegaan op het feit dat ik toch verbaasd was over de verrassing die iedere keer weer optreedt bij het kabinet als zich iets voordoet. Ik voorzie verder ook de nodige problemen bij de uitvoering, vooral bij het toezicht en de handhaving, omdat ik me afvraag of er bij de Koninklijke Marechaussee en, als die daar een rol in zou hebben, de Inspectie Leefomgeving en Transport wel genoeg capaciteit voor is. Niettemin zal mijn fractie voor dit wetsvoorstel stemmen, al was het maar omdat het in het idioom van de minister valt in de categorie: we hebben het uitstekend gedaan, simpelweg omdat we niet beter konden.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. Het woord is aan de heer Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Wij hebben een paar kritische noten geplaatst bij het coronabeleid. We hopen wel dat de kwaliteit van de wetgeving structureel verbetert, maar we zullen desalniettemin, ook omdat we de noodzaak zien van deze spoedmaatregel, voor deze wet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan over het wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD, de PVV, de ChristenUnie en Fractie-Van Pareren voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan zijn wij nu gekomen aan het einde van de vergadering. Ik dank alle leden en de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt. Ik wens u wel thuis.