Stemming motie Begroting Nationaal Groeifonds 2021Verslag van de vergadering van 12 januari 2021 (2020/2021 nr. 18)

Aanvang: 13.46 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Begroting Nationaal Groeifonds 2021

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021,

te weten:

  • de motie-Otten c.s. over toevoegen adequate noodremprocedure aan de governance van het Nationaal Groeifonds (35570-XIX, letter G).

(Zie vergadering van 15 december 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij thans over de motie die tijdens de plenaire vergadering van 15 december 2020 jongstleden is ingediend, de motie 35570-XIX, letter G, van het lid Otten cum suis over toevoeging adequate noodremprocedure aan de governance van het Nationaal Groeifonds. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Zoals ik net al opmerkte, kunt u geen stemverklaring afleggen over uw eigen motie.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Jorritsma, ga uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Met excuus dat ik u zonet in de war bracht, voorzitter. Ik was inderdaad te vroeg.

De VVD-fractie gaat deze motie niet steunen, omdat die overbodig is, om twee redenen. De toezeggingen en de wijzigingen op de oorspronkelijke plannen hebben een effectieve noodremprocedure gegarandeerd, namelijk de nauwe betrokkenheid van het parlement. De 20 miljard is overigens geen geld dat ergens in een potje zit, maar is niet meer dan een machtiging voor het geval er goede investeringsprojecten voorhanden zijn. Er is geen verplichting tot besteding. Zo is dat in de Comptabiliteitswet geregeld. Dus er wordt niet gedachteloos geld over de balk gesmeten.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Jorritsma.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

En daarom stemmen wij tegen.

De voorzitter:

Uw spreektijd was al om. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die vóór de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35570-XIX, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Otten en Fractie-Van Pareren voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD, de PVV, de ChristenUnie en FvD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens stemmen we over de moties die afgelopen vrijdag 8 januari jongstleden tijdens de plenaire vergadering zijn ingediend.