Stemming motie Samenwerkingsovereenkomst Europese Unie en AfghanistanVerslag van de vergadering van 23 maart 2021 (2020/2021 nr. 31)

Aanvang: 13.49 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Samenwerkingsovereenkomst Europese Unie en Afghanistan

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45),

te weten:

  • de motie-Beukering c.s. over toekomstige mogelijke inzet ontwikkelingssamenwerking Afghanistan (35445, letter D).

(Zie vergadering van 16 maart 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 35445, letter D, de motie van het lid Beukering c.s. over toekomstige mogelijke inzet ontwikkelingssamenwerking Afghanistan. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Faber namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Voorzitter. De motie klinkt sympathiek, maar ten eerste is de PVV tegen dit soort missies en ten tweede is het een utopie om te denken dat wij de Afghaanse vrouwen kunnen redden uit de islamitische wurggreep. Dus wij zullen ook tegen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Beukering c.s. (35445, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Otten, FVD en Fractie-Nanninga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.