Stemming Strafbaarstelling misbruik prostitué(e)sVerslag van de vergadering van 30 maart 2021 (2020/2021 nr. 32)

Aanvang: 13.52 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel) (34091) (34091).

(Zie vergadering van 22 maart 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, en de initiatiefnemers van harte welkom. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We stemmen als eerste over het wetsvoorstel 34091, Voorstel van wet van de leden Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn, kortweg de Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Het woord is aan de heer Dittrich namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dittrich (D66):

Dank u wel, voorzitter. D66 erkent sekswerk als werk. Sekswerkers moeten in alle vrijheid voor hun beroep kunnen kiezen. Het wetsvoorstel van de initiatiefnemers stelt de klant strafbaar die seks heeft met een slachtoffer van mensenhandel terwijl hij wist of het ernstige vermoeden had moeten hebben dat de seksuele dienstverlening onvrijwillig was. Het gaat daarbij om evidente gevallen van uitbuiting van de sekswerker. Op vragen van de D66-fractie heeft initiatiefnemer Segers verklaard dat de reikwijdte van het wetsvoorstel beperkt is tot die evidente uitbuitingssituaties. En Segers verklaarde dat het wetsvoorstel geen opmaat is naar het Zweedse model. Hij verklaarde verder dat hij er geen voorstander van is dat de overheid aan burgers een specifieke seksuele moraal oplegt om die met overheidsmiddelen te gaan handhaven. D66 verzet zich tegen verdere criminalisering en stigmatisering van de sector, zoals de strafbaarstelling van dienstverlening aan sekswerkers of een verdere strafbaarstelling van de klant. Maar hier, in dit wetsvoorstel, gaat het om bescherming van vrouwen, én mannen, die het slachtoffer van mensenhandel zijn geworden in uitbuitingssituaties. Daarom zal de fractie van D66 voor dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank, meneer Dittrich. Dan is het woord aan mevrouw Baay, namens de fractie van 50PLUS.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Baay-Timmerman (50PLUS):

Dank, voorzitter. Mijn fractie is het volledig eens met het uitgangspunt dat er een einde moet worden gemaakt aan de mensonterende omstandigheden die mensenhandel binnen de prostitutie met zich meebrengt. De initiatiefnemers zelf gaven aan terughoudend te zijn over de verwachting dat het op basis van dit wetsvoorstel daadwerkelijk zou komen tot vervolging en veroordeling van bezoekers die gebruikmaken van onvrijwillige prostituees. Zij wezen met name op de normatieve en preventieve werking die van het wetsvoorstel uit kán gaan. Mijn fractie hecht veel waarde aan de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van wetsvoorstellen, en meent dat het nog te behandelen wetsvoorstel, waarin gewerkt wordt met een vergunningenstelsel, een betere basis biedt voor bestrijding van onvrijwillige prostitutie, dan het voorliggende wetsvoorstel doet. Mijn fractie zal dus tegen het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Baay. Dan is het woord aan de heer Meijer, namens de VVD.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Meijer (VVD):

Voorzitter. De VVD-fractie is het debat terughoudend ingegaan. We blijven aarzelingen houden over de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van de schuldvariant, maar voor ons is in het debat in ieder geval wel duidelijk geworden dat er voor de klant sprake moet zijn van een overduidelijke verdenking van uitbuiting. Belangrijker voor ons eindoordeel is echter dat we uit het debat en uit contacten met professioneel betrokkenen hebben begrepen dat op basis van dit voorstel, evidente gevallen van seksuele uitbuiting en mensenhandel daadwerkelijk kunnen worden aangepakt. Daarom zal de VVD-fractie haar stem niet onthouden aan het initiatiefvoorstel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Meijer. Mevrouw De Boer, namens GroenLinks.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw De Boer (GroenLinks):

Dank, voorzitter. De fractie van GroenLinks onderschrijft het belang van de aanpak van mensenhandel. Wij onderkennen dat er in die aanpak een lacune bestaat als het gaat om de strafbaarstelling van degenen die misbruik maken van slachtoffers, hoewel wij denken dat er op basis van de huidige strafbaarstelling ook al meer kan dan er gebeurt. De zorgen die wij hadden ten aanzien van het wetsvoorstel zijn in het debat van vorige week deels weggenomen. Zo is duidelijk geworden dat het moet gaan om een evidente situatie van mensenhandel; een situatie die zich in het zichtbare deel van de prostitutie in beginsel niet zal voordoen. Onze zorgen over een daling van de meldingsbereidheid zijn niet helemaal weggenomen, maar wij zijn blij met de toezegging dat dit expliciet wordt meegenomen in de evaluatie. Wat voor onze fractie de doorslag heeft gegeven in onze afweging, is de uitdrukkelijke uitspraak van zowel de initiatiefnemers, de regering als het overgrote deel van deze Kamer, dat deze strafbaarstelling geen opmaat is tot een verdergaande strafbaarstelling van klanten van prostitué(e)s. De GroenLinks-fractie zal voor het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Wil een van de overige leden nog het woord? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD, de ChristenUnie en Fractie-Nanninga voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van 50PLUS, de PVV en FVD ertegen, zodat het is aangenomen.