Stemming moties Wet hersteloperatie toeslagenVerslag van de vergadering van 8 november 2022 (2022/2023 nr. 6)

Aanvang: 13.34 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Wet hersteloperatie toeslagen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen),

te weten:

  • de motie-Karimi c.s. over compensatie van schade van (deels) afbetaalde leningen en opgenomen verlof (36151, letter H);
  • de motie-Karimi c.s. over compensatie van schulden aan kinderen van gedupeerde ouders (36151, letter I);
  • de motie-Verkerk c.s. over verdubbeling van de noodvoorziening (36151, letter J);
  • de motie-Van Apeldoorn c.s. over voldoende capaciteit bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (36151, letter K);
  • de motie-Van Apeldoorn c.s. over bewijs van aangegane informele leningen (36151, letter L);
  • de motie-Prast c.s. over uitsluiten dat uitkeringen van de kindregeling in de boedel van de schuldsanering vallen (36151, letter M);
  • de motie-Prast c.s. over inflatiecorrectie bij de Catshuisregeling kindertoeslag (36151, letter N);
  • de motie-Prast c.s. over expliciteren dat onjuiste of onrechtmatige uitvoering van de wet een grondslag is voor de hersteloperatie (36151, letter O);
  • de motie-Prast c.s. over gelijkstelling van kinderen en pleegkinderen (36151, letter P).

(Zie vergadering van 1 november 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Toeslagen en Douane, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Vandaag stemmen we over de moties die vorige week tijdens het debat over het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen zijn ingediend. Wij hebben toen al gestemd over het wetsvoorstel en een van de moties.

Ik heb begrepen dat mevrouw Prast het woord wenst over het wijzigen van motie 36151, letter P. Ik geef het woord aan mevrouw Prast.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Prast (PvdD):

Dank, voorzitter. Ik zou die motie graag willen aanhouden, maar ook een derde termijn willen vragen voor het indienen van een nieuwe motie met hetzelfde doel.

De voorzitter:

Mevrouw Prast vraagt om een derde termijn. Kan de Kamer zich daarin vinden en verlof geven voor die derde termijn? Ja? Dan open ik de derde termijn en geef ik het woord aan mevrouw Prast.

Mevrouw Prast (PvdD):

Wij willen graag een iets gewijzigde motie indienen. Die zal ik voorlezen. Het gaat over de pleegkinderen.

De voorzitter:

De motie-Prast c.s. (36151, letter P) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een voormalig pleegkind dat jaren in een huishouden van gedupeerde ouders heeft verkeerd, maar het huis heeft verlaten op een moment dat nog niet een eerste beschikking van de Belastingdienst/Toeslagen was ontvangen, geen tegemoetkoming krijgt, terwijl een kind in dezelfde omstandigheden wel daarop recht heeft;

overwegende dat het belastingstelsel uitgaat van gelijkstelling van kinderen en pleegkinderen;

overwegende dat het zinsdeel in artikel 2.11, tweede lid onder a, volgend op "van de aanvrager" een criterium invoert waardoor ongelijke behandeling ontstaat;

verzoekt de staatssecretaris om, eventueel met een beroep op de hardheidsclausule, het pleegkind eenzelfde uitkering toe te kennen als die voor een kind dat in gelijke positie verkeert, indien toepassing van artikel 2.11, tweede lid onder a ertoe zou leiden dat voor dat pleegkind geen recht op uitkering ontstaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Prast, Nicolaï en Koffeman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt letter Q, was letter P (36151).

Dit betekent dat de motie 36151, letter P komt te vervallen en daarmee geen deel meer uitmaakt van de beraadslaging.

Dat was uw bijdrage in derde termijn? Dank u wel, mevrouw Prast. Wenst een van de leden nog het woord in derde termijn? Dat is niet het geval. Dan geef ik het woord aan de staatssecretaris.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Staatssecretaris De Vries:

Dank u wel, voorzitter. Ik heb de gewijzigde motie pas vijf minuten geleden op papier gekregen. Ik vind het dus heel ingewikkeld om er nu mondeling op te reageren, omdat het om de wet gaat en je daar heel correct in moet zijn. Ik zou willen vragen om deze motie aan te houden tot volgende week, zodat ik daar schriftelijk op kan terugkomen. Ik kan al wel het volgende zeggen. Er staat onder andere in: "met een beroep op de hardheidsclausule". Ik heb inmiddels van alle juristen geleerd dat de hardheidsclausule alleen bij onvoorziene omstandigheden gebruikt mag worden. Dat zou in dit geval niet het geval zijn. Ik wil daar dus echt even goed naar kijken. Ik denk dat het onderwerp zorgvuldigheid vraagt, maar dat dat ook geldt voor het traject van de wet. Het verzoek is dus om de motie aan te houden tot volgende week.

De voorzitter:

Dank u wel, staatssecretaris. Dan kijk ik even naar de indiener. Die zie ik instemmend knikken, zeg ik voor de Handelingen. Dat betekent dat de motie wordt aangehouden tot na ontvangst van de brief.

Op verzoek van mevrouw Prast stel ik voor haar gewijzigde motie (36151, letter Q, was letter P) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Daarmee sluiten we deze derde termijn af.

Dan beginnen we met de stemming over de motie 36151, letter H, de motie van het lid Karimi c.s. over compensatie van schade van (deels) afbetaalde leningen en opgenomen verlof. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van der Voort, namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van der Voort (D66):

Voorzitter. Als u mij toestaat, geef ik een stemverklaring die alle moties betreft. De D66-fractie erkent het onrecht en het leed dat door eerdere wetgeving betreffende de toeslagen is aangedaan. Dat neemt niet weg dat wij naar deze moties hebben gekeken en hebben gezien dat een aantal van die moties niet gedekt is, juridisch lastig toe te passen is, of overbodig is gezien de vorige week aangenomen motie van het lid Karimi. Alles overwegende stemt de D66-fractie voor de moties met letter J, K en L, en zal zij tegen de andere moties stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van der Voort. Wenst een van de andere leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Karimi c.s. (36151, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36151, letter I, de motie van het lid Karimi c.s. over compensatie van schulden aan kinderen van gedupeerde ouders. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Karimi c.s. (36151, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36151, letter J, de motie van het lid Verkerk c.s. over verdubbeling van de noodvoorziening. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Verkerk c.s. (36151, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36151, letter K, de motie van het lid Van Apeldoorn c.s. over voldoende capaciteit bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Apeldoorn c.s. (36151, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36151, letter L, de motie van het lid Van Apeldoorn c.s. over bewijs van aangegane informele leningen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Apeldoorn c.s. (36151, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PVV en de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36151, letter M, de motie van het lid Prast c.s. over uitsluiten dat uitkeringen van de kindregeling in de boedel van de schuldsanering vallen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (36151, letter M).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, Fractie-Otten, de PVV, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36151, letter N, de motie van het lid Prast c.s. over inflatiecorrectie bij de Catshuisregeling kindertoeslag. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (36151, letter N).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, D66, Fractie-Otten, de PVV, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36151, letter O, de motie van het lid Prast c.s. over expliciteren dat onjuiste of onrechtmatige uitvoering van de wet een grondslag is voor de hersteloperatie. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Verkerk namens de ChristenUnie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Verkerk (ChristenUnie):

Voorzitter. In het debat is dit punt heel nadrukkelijk aan de orde gekomen. De staatssecretaris heeft ook erkend dat onrechtmatig handelen van de overheid mede ten grondslag heeft gelegen aan deze affaire. De staatssecretaris heeft expliciet gezegd dat er situaties kunnen zijn waarbij deze grond de enige is die speelt. Daarom vinden wij dit een overbodige motie. Maar vanuit de wetgeschiedenis is het heel vreemd als de staatssecretaris dat expliciet toezegt en wij vervolgens tegen deze motie stemmen. Daarom zullen wij voorstemmen.

Dank u.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Verkerk. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (36151, letter O).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, D66, Fractie-Otten, de PVV en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van de stemmingen. Ik dank de staatssecretaris Toeslagen en Douane voor haar aanwezigheid.

Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik waarna we verdergaan met de behandeling van het rapport van de werkgroep zelfevaluatie.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.