Stemming Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolkingVerslag van de vergadering van 4 april 2023 (2022/2023 nr. 25)

Aanvang: 13.33 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb) (36081).

(Zie vergadering van 28 maart 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Economische Zaken en Klimaat, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Dan stemmen wij allereerst over het wetsvoorstel 36081, Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet, kortweg de Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Mevrouw Nanninga namens de Fractie-Nanninga.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nanninga (Fractie-Nanninga):

Dank u wel, voorzitter. Vindt u het goed als ik ook meteen de moties van een stemverklaring voorzie?

De voorzitter:

Vooruit dan.

Mevrouw Nanninga (Fractie-Nanninga):

Dan doen we dat in één keer.

Voorzitter. Wij zullen tegen de inwerkingtreding van artikelen 2c en 4 van de Voortduringswet stemmen, omdat dit een verkeerde oplossing voor de asielcrisis is. Stop met massale immigratie faciliteren. Zet illegalen uit. Dan hoeven we geen gebruik te maken van dit staatsnoodrecht. Dat voorkomt een gevaarlijk precedent.

Dan de moties. We stemmen voor de motie met letter F van Van Hattem. De minister gaf aan dat vordering van panden "voor nu niet aan de orde is". Dat is natuurlijk het opzichtig openhouden van een geitenpaadje. We sluiten dat dus graag op voorhand uit.

We stemmen ook voor de motie met letter G van Van Hattem. Derdelanders maken misbruik van onze gastvrijheid. Dat moeten we tegengaan.

We steunen ook de motie met letter H van Van Hattem. We lezen deze motie als een oproep tot een tijdelijke asielstop, zodat we onze asielketen op kunnen schonen en op orde kunnen krijgen.

Tot zover, voorzitter. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Nanninga.

Wenst een van de andere leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? Dat is niet … Ja, de heer Otten namens de Fractie-Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Mijn stemverklaring gaat over de Voortduringswet, over het staatsnoodrecht van de Wet verplaatsing bevolking. Een dergelijk staatsnoodrecht is bedoeld voor overstromingen of oorlogssituaties en dient onverwijld te worden ingeroepen. Dat is hier helemaal niet het geval. Wat onze fractie betreft is hier dan ook sprake van détournement de pouvoir. Dit is ook in strijd met artikel 3 van de Algemene wet bestuursrecht. Bevoegdheden worden hier gebruikt waarvoor ze niet bedoeld zijn. Ik heb dit afgelopen week ook nog gecheckt bij bestuursrechtjuristen. Die zijn die mening ook toegedaan. Wat onze fractie betreft kunnen we meteen een debat gaan voeren over het afschaffen van de Eerste Kamer als deze wet wordt aangenomen, wegens het verwaarlozen van onze taak om de rechtmatigheid van wetgeving, zoals in dit geval het staatsnoodrecht, te controleren.

De voorzitter:

Kortom, u stemt tegen.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Dus ik stem tegen.

De voorzitter:

Ah, ik vermoedde al zoiets. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen op dit moment? Dat is niet het geval. Dan stemmen we allereerst over het wetsvoorstel 36081, de Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat het is aangenomen.