36.081

Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking



De toestroom van ontheemden uit Oekraïne is zo hoog dat Nederland niet in staat is aan hen binnen de bestaande structuren (nood)opvang te bieden. Daarom heeft de regering in deze buitengewone omstandigheden bij koninklijk besluit van 31 maart 2022 (Stb. 2022, 133) artikelen 2c en 4 uit de Wet verplaatsing bevolking inwerking gesteld.

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan de wettelijke verplichting in de Wet verplaatsing bevolking om, na een koninklijk besluit tot inwerkingstelling van bepalingen uit die wet, direct een voorstel van wet aan de Tweede Kamer te sturen over het voortduren van de werking van de in werking gestelde bepalingen.

Met dit voorstel krijgen burgemeesters de wettelijke taak zorg te dragen voor de opvang van mensen uit Oekraïne. De regering ziet de opvang van ontheemden uit Oekraïne als een humanitaire verplichting. Mensen die het conflict in Oekraïne ontvluchten verdienen bescherming in Nederland en hebben op grond van de EU-richtlijn tijdelijke beschermingPDF-document zoals geïmplementeerd bij wetsvoorstel 29.031 recht op onder meer fatsoenlijk onderdak, levensonderhoud en medische zorg.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 7 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD en CDA.

Tegen: PVV, SGP, FVD, JA21, BBB, Groep Van Haga en Lid Omtzigt.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 28 maart 2023.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 april 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, ChristenUnie, CDA, VVD en 50PLUS.

Tegen: Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, SGP, FVD en Fractie-Frentrop.

Tijdens het debat zijn drie moties ingediend. De stemmingen over de moties vonden plaats op 4 april 2023.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt op 28 mei 2024 de brief van de minister van BZK over Toezegging T03582 vragen betreffende het Handvest voor Lokaal Zelfbestuur (EK, M met bijlage).


Kerngegevens

ingediend

19 april 2022

titel

Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

49