Verslag van de vergadering van 9 mei 2023 (2022/2023 nr. 29)

Aanvang: 13.44 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Delegatiebepaling hernieuwde implementatie EU-richtlijn verkeersveiligheid weginfrastructuur

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en intrekking van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken in verband met het vaststellen van een wettelijke grondslag ten behoeve van de implementatie van richtlijn 2008/96/EG en wijziging van die richtlijn door richtlijn (EU) 2019/1936 (36189).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Ik heb begrepen dat de heer Koffeman het woord wenst over het aanhouden van de stemming over motie 36259, letter H. Ik geef het woord aan de heer Koffeman voor een korte toelichting.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman i (PvdD):

Voorzitter. De motie Prast over het welzijn van werkende dieren, 36259, letter H, is op verzoek van collega Prast aangehouden. Ik heb begrepen dat de minister dat verzoek ook van harte steunt.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Koffeman. Dit betekent dat er op een nader te bepalen moment over de motie 36259, letter H, gestemd zal worden.

Op verzoek van mevrouw Prast stel ik voor haar motie (36259, letter H) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan heb ik begrepen dat de heer Rosenmöller het woord wenst over het aanhouden van de stemming over motie 36259, letter F ... Ware het niet dat mevrouw Karimi daar het woord over wenst.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Karimi i (GroenLinks):

Voorzitter. Ik zou de motie graag gewijzigd willen indienen. Daarom verzoek ik om een derde termijn van het debat Algemene Europese Beschouwingen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Karimi. Kan de Kamer zich vinden in het verzoek om een derde termijn? Dat is het geval. Dan stel ik voor om deze derde termijn op een nader te bepalen datum te houden en aansluitend over de motie te stemmen.

Op verzoek van mevrouw Karimi stel ik voor haar motie (36259, letter F) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. We stemmen vandaag onder meer over de moties die op 18 april zijn ingediend tijdens de Algemene Europese Beschouwingen.

We stemmen om te beginnen over het wetsvoorstel 36189, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en intrekking van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken in verband met het vaststellen van een wettelijke grondslag ten behoeve van de implementatie van richtlijn 2008/96/EG en wijziging van die richtlijn door richtlijn 2019/1936. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Mevrouw De Boer namens GroenLinks.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw De Boer i (GroenLinks):

Dank, voorzitter. Zoals ook uit onze schriftelijke inbreng bleek, vinden de leden van de fracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid dat deze wet geen prijs voor wetgevingskwaliteit verdient. Tegelijkertijd hechten de fracties eraan dat er vaart gemaakt kan worden met de implementatie om zo onze weginfrastructuur veilig te houden. Alles afwegende, zullen we voor de wet stemmen. Maar uiteraard blijven de fracties in de toekomst alert op de wetgevingskwaliteit. We hopen dat de regering de kritiek bij komende wetsvoorstellen ter harte neemt.

Dank.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw De Boer. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.