36.189

Delegatiebepaling hernieuwde implementatie EU-richtlijn verkeersveiligheid weginfrastructuurDit wetsvoorstel zorgt voor een delegatiebepaling in de Wegenverkeerswet 1994 voor de hernieuwde implementatie van EU-richtlijn 2008/96/EGPDF-document en de recente wijziging van die richtlijn door EU-richtlijn 2019/1936PDF-document. De delegatiebepaling maakt het mogelijk om bij of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nadere regels te stellen in verband met de verkeersveiligheid van weginfrastructuur.

De EU-Richtlijn 2008/96/EG schrijft voor dat beheerders van een weg bij het ontwerp, de aanleg en in de gebruiksfase ervan procedures uitvoeren ten behoeve van de verkeersveiligheid. Daarmee sluit de richtlijn aan bij de bestaande praktijk in Nederland. Daarnaast wordt voorgesteld om de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (Wbr) in te trekken.

De implementatie van de (gewijzigde) richtlijn had uiterlijk op 17 december 2021 moeten zijn gerealiseerd.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 15 december 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 9 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

9 september 2022

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en intrekking van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken in verband met het vaststellen van een wettelijke grondslag ten behoeve van de implementatie van richtlijn 2008/96/EG en wijziging van die richtlijn door richtlijn (EU) 2019/1936

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

20