Stemming moties Algemene Europese BeschouwingenVerslag van de vergadering van 9 mei 2023 (2022/2023 nr. 29)

Aanvang: 13.47 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Algemene Europese Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Europese Beschouwingen 2023,

te weten:

  • de motie-Karimi c.s. over richtlijnen voor de naleving van fundamentele rechten en vrijheden in het externe beleid van de Europese Unie (36259, letter E);
  • de motie-Van Dijk c.s. over nationale bevoegdheden op het terrein van het abortusrecht (36259, letter I).

(Zie vergadering van 18 april 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over de motie 36259, letter E, de motie van het lid Karimi c.s. over richtlijnen voor de naleving van fundamentele rechten en vrijheden in het externe beleid van de Europese Unie. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Karimi c.s. (36259, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ten slotte stemmen wij over de motie 36259, letter I, de motie van het lid Van Dijk c.s. over nationale bevoegdheden op het terrein van het abortusrecht. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Knapen namens het CDA.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Knapen i (CDA):

Voorzitter. Wij zullen tegen deze motie stemmen. Wij vinden de motie overbodig. We hebben ons in het verleden wel vaker bezondigd aan het stemmen voor een overbodige motie, maar hier speelt ook nog dat we die onvolledig vinden. Er wordt namelijk alleen gesproken over abortus. Je kunt natuurlijk heel veel medisch-ethische kwesties benoemen die binnen de nationale bevoegdheid lagen, liggen en blijven liggen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Knapen. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Dijk c.s. (36259, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de SGP, de ChristenUnie, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.