Stemming (hoofdelijk) in verband met het ordevoorstel van het Lid Jorritsma om op dinsdagmiddag 23 mei 2023 om 13.30 uur te stemmen over ordevoorstellen die op maandag 22 mei 2023 of dinsdagochtend 23 mei 2023 ingediend worden en waarover hoofdelijke stemming wordt gevraagdVerslag van de vergadering van 16 mei 2023 (2022/2023 nr. 31)

Aanvang: 18.09 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Ordevoorstel over het moment van stemmen over ordevoorstellen

Aan de orde is de stemming in verband met het ordevoorstel van mevrouw Jorritsma om op dinsdagmiddag om 13.30 uur te stemmen over ordevoorstellen die op maandag of dinsdagochtend ingediend worden en waarover hoofdelijke stemming wordt gevraagd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over het ordevoorstel van mevrouw Jorritsma om ordevoorstellen waar komende maandag of dinsdagochtend in de plenaire vergadering een hoofdelijke stemming over wordt gevraagd, te laten plaatsvinden op dinsdag aanstaande bij de reguliere stemmingen om 13.30 uur. Ook bij dit voorstel is om hoofdelijke stemming gevraagd. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is het geval.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Voorzitter. Het moet me van het hart dat het wel heel erg ver gaat dat je op voorhand al dit soort verzoeken gaat doen. Het gaat wel heel erg ver dat je al op voorhand gaat zeggen dat ordevoorstellen waarover hoofdelijk gestemd moet worden, niet meteen zullen plaatsvinden. Ik vind dat heel erg vergaand, vooral om het feit dat de leden hier fysiek moeten komen intekenen. Ze zijn aanwezig, ze zijn hier om 9.00 uur, maar ze kunnen dan niet eventueel stemmen. Dat gaat wel heel ver. Op deze manier wordt het echt tijd dat deze Kamer wordt afgeschaft. Maar de Kamer schaft zichzelf al af op deze manier.

De voorzitter:

Dus u stemt tegen?

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Jazeker!

De voorzitter:

Ja, dat schatte ik zo in. Dan de heer Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Ik sluit mij grotendeels aan bij de vorige spreker. We hebben het er ook samen over gehad; we zijn het wat dat betreft wel eens. De motie-Vos is inmiddels ook al aangenomen, dus we kunnen nu ook vanuit huis werkend naar de Eerste Kamer komen, zoals de thuiswerkpartij van mevrouw Vos. Die heeft haar zin; het hele kartel heeft met haar meegestemd, dus het kan nu ook allemaal vanuit huis. En nu gaan we ook al regelen wat we gaan doen als bepaalde dingen eventueel gebeuren. De Eerste Kamer helpt op die manier …

De voorzitter:

Dus u stemt tegen, meneer Otten?

De heer Otten (Fractie-Otten):

… haar eigen bestaansrecht om zeep. Wij stemmen dus tegen.

De voorzitter:

U stemt tegen.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Ja.

De voorzitter:

Dat dacht ik al. Dan mevrouw Vos.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Mei Li Vos (PvdA):

Het is een beetje uitlokking, maar ik wil nog even gezegd hebben dat mensen die hier op maandagochtend komen tekenen, vervolgens naar hun werk gaan. Zij doen maatschappelijk zeer nuttig werk voor de samenleving; dat hoort ook bij het werk van de Eerste Kamer. Zij gaan dus niet thuis zitten, maar zij gaan naar hun werk. Wij zullen dan ook voor het voorstel van mevrouw Jorritsma stemmen, omdat iedereen, zeker met de krapte op de arbeidsmarkt, moet gaan doen waar hij goed in is.

De voorzitter:

Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik verzoek de leden zo dadelijk duidelijk hun stem uit te brengen met het woord "voor" dan wel "tegen", zonder enige bijvoeging. Ik verzoek ook om enige stilte in de zaal, anders kan ik u niet goed horen.

In stemming komt het voorstel.

Vóór stemmen de leden: Raven, Recourt, Rietkerk, Rosenmöller, Schalk, Talsma, Veldhoen, Verkerk, Van der Voort, Lucas Vos, Mei Li Vos, Arbouw, Atsma, Backer, Van Ballekom, Van den Berg, Berkhout, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Crone, Dessing, Van Dijk, Dittrich, Essers, Fiers, Frentrop, Ganzevoort, Geerdink, Van Gurp, Huizinga-Heringa, Jorritsma-Lebbink, Karakus, Kennedy-Doornbos, Niek Jan van Kesteren, Keunen, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Krijnen, Meijer, Moonen, Nanninga, Oomen-Ruijten, Pijlman en Prins.

Tegen stemmen de leden: Van Rooijen, Van Strien, De Vries, Van Wely, Van Apeldoorn, Baay-Timmerman, Beukering, Bezaan, Faber-van de Klashorst, Gerkens, Van Hattem, Hermans, Janssen, Ton van Kesteren, Koffeman, Nicolaï, Otten en Van Pareren.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit voorstel met 48 stemmen voor en 18 stemmen tegen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn wij gekomen aan het einde van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor de dinerpauze tot 19.15 uur.

De vergadering wordt van 18.16 uur tot 19.21 uur geschorst.