Voortzetting behandeling voorstel tot herziening van het Reglement van Orde van de Eerste KamerVerslag van de vergadering van 16 mei 2023 (2022/2023 nr. 31)

Aanvang: 13.46 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp) (35942);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet om een omissie in het overgangsrecht te herstellen (36293).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.

Thans zijn aan de orde de stemmingen over het voorstel tot herziening van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer. Ik heet de voorzitter en de ondervoorzitter, alsmede de overige leden van de tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde achter de regeringstafel van harte welkom.

Ik heb begrepen dat de heer Schalk het woord wenst over het intrekken van het amendement CLVI, letter N, en de motie CLVI, letter O.

De heer Schalk i (SGP):

Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad twee opmerkingen voordat we gaan stemmen. De motie over woorden die niet in het officiële verslag van de vergadering worden opgenomen, wil ik intrekken. Dat is de motie CLVI, letter O. Die motie heb ik omgezet in een amendement, zoals al gesuggereerd tijdens het debat. Dat amendement heeft de letter Q gekregen.

Dat was de eerste opmerking. Mag ik meteen de tweede opmerking maken?

De voorzitter:

Graag.

De heer Schalk (SGP):

Dan de opmerking over het amendement-Schalk over de wijziging van de naam "Huishoudelijke Commissie". Ik constateer dat de CARO heeft afgezien van de door haar voorgestelde benaming "Kamerbestuur" en dat ze het amendement met letter N heeft overgenomen. Dat betekent dat de Huishoudelijke Commissie vanaf het begin van de nieuwe Eerste Kamer de naam "College van Voorzitter en Ondervoorzitters" zal dragen. Daar feliciteer ik hen nu alvast mee. Ik dank de CARO en ik kan bij dezen het amendement-Schalk met letter N intrekken.

De voorzitter:

Dank u wel. Een klein detail: we weten nog niet wie dan de Voorzitter en de Ondervoorzitters zijn, maar we zullen de felicitaties doorgeleiden.

Dit betekent dat de motie CLVI, letter O van de stemmingslijst wordt afgevoerd.

Aangezien de motie-Schalk c.s. (CLVI, letter O) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De voorzitter:

Kan de Kamer instemmen met het verzoek om intrekking van het amendement CLVI, letter N? Dat is het geval.

Het amendement-Schalk (CLVI, letter N) is ingetrokken.

De voorzitter:

Ik meld u nog dat mevrouw Vos in haar motie CLVI, letter M een kleine redactionele wijziging heeft doorgevoerd. In de motie werd gesproken over "de Huishoudelijke Commissie/het Kamerbestuur/het Presidium". De termen "Kamerbestuur" en "Presidium" zijn uit de motie geschrapt. De aangepaste motie is uitgedeeld in de zaal.

Kan de Kamer zich daarin vinden? Dat is het geval.

Dan luidt de motie-Vos c.s. (CLVI, letter M) nu als volgt.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Eerste Kamer bij uitzondering vergadert op dagen anders dan de dinsdagen;

overwegende dat het lidmaatschap van de Eerste Kamer, anders dan het lidmaatschap van de Tweede Kamer, een deeltijdfunctie is en Eerste Kamerleden naast het Eerste Kamerlidmaatschap doorgaans andere functies vervullen;

overwegende dat voorkomen moet worden dat Kamerleden op een niet-reguliere vergaderdag ver moeten reizen uitsluitend voor het zetten van een handtekening ten behoeve van het vereiste quorum;

verzoekt de Huishoudelijke Commissie een voorstel te doen om een digitaal quorum mogelijk te maken voor vergaderdagen van de Eerste Kamer die bij uitzondering op een niet-reguliere vergaderdag worden gehouden;

verzoekt de Huishoudelijke Commissie bij het Presidium van de Tweede Kamer na te gaan of dit eveneens van mening is dat een dergelijk digitaal quorum past binnen de interpretatie van artikel 67, eerste lid van de Grondwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Verder heeft de heer Dittrich vanochtend nog een amendement ingediend met betrekking tot de hoofdelijke stemmingen onder CLVI, letters AA. Dit amendement is aan de stemmingslijst toegevoegd en uitgedeeld in de zaal.

Het amendement-Dittrich (CLVI, letters AA) luidt als volgt.

"De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Het Voorstel tot herziening van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer wordt als volgt gewijzigd:

In Artikel I wordt artikel 80, vijfde lid, "Het derde lid is" vervangen door "Het derde en vierde lid zijn".

Toelichting

In het voorstel is nu reeds voldoende gewaarborgd dat hoofdelijke stemmingen over wetsvoorstellen en moties in beginsel alleen plaatsvinden op dinsdagen. Voor voorstellen van orde is dit momenteel niet het geval. Hier geldt de hoofdregel dat de Voorzitter het moment van stemming bepaalt. Dit amendement beoogt te bewerkstelligen dat ook een hoofdelijke stemming over een ordevoorstel in beginsel in de volgende vergadering plaatsvindt. Hiermee wordt voorkomen dat op niet-reguliere vergaderdagen, waarop de aanwezigheid van alle leden redelijkerwijze niet kan worden gevergd, hoofdelijk over ordevoorstellen moet worden gestemd."

Ik heb begrepen dat de voorzitter van de commissie een korte reactie zal geven op het amendement, te weten vanavond. Ik zal haar daartoe vanavond ook met plezier het woord geven.