Stemming moties Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (Miljoenennota)Verslag van de vergadering van 28 november 2023 (2023/2024 nr. 9)

Aanvang: 13.35 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (Miljoenennota)

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota),

te weten:

  • de motie-Van Hattem c.s. over de door het parlement gevraagde informatie inzake het COA verstrekken (36435-VI, letter B);
  • de motie-Van Hattem c.s. over het COA af laten zien van het voornemen om 750 miljoen euro te investeren in opvangvoorzieningen (36435-VI, letter C).

(Zie vergadering van 21 november 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 36435-VI, letter B, de motie van het lid Van Hattem c.s. over de door het parlement gevraagde informatie inzake het COA verstrekken. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Mevrouw Perin-Gopie namens Volt.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Perin-Gopie i (Volt):

Dank u wel, voorzitter. De voorliggende motie vraagt de regering om informatie te verstrekken van een zelfstandig bestuursorgaan. Er is bij wet vastgesteld dat dit geen openbare informatie is. Met het indienen van deze motie probeert de PVV de rechtsstaat de ondermijnen en daarom stemt de fractie van Volt tegen deze motie.

De voorzitter:

Ik wijs u erop dat u het tijdens een stemverklaring alleen over uw eigen stemgedrag kunt hebben en dat u niet opnieuw het debat kunt voeren over de positie van anderen, mevrouw Perin-Gopie.

Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? De heer Griffioen namens de BBB.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Griffioen i (BBB):

Voorzitter, dank. Eerste en Tweede Kamerleden hebben het recht op informatie; zie artikel 68 van de Grondwet. Dit mag alleen geweigerd worden indien het belang van de Staat wordt geschaad. Daarom zal de BBB-fractie voor deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Griffioen. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (36435-VI, letter B).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PVV, FVD, JA21 en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA, D66, het CDA, Volt, de VVD, de PvdD, de SP, de ChristenUnie en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan dat de fractie van OPNL afwezig is.

Dan stemmen wij over de motie 36435-VI, letter C; de C van Caroline, u wel bekend. Dit betreft de motie-Van Hattem c.s. over het COA af laten zien van het voornemen om 750 miljoen euro te investeren in opvangvoorzieningen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Mevrouw Perin-Gopie namens Volt.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Perin-Gopie i (Volt):

Dank u wel, voorzitter. De enige echte oplossing om uit de opvangcrisis te komen en minder geld te besteden aan opvang is de spreidingswet. Daarom stemt de fractie van Volt tegen deze motie.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Perin-Gopie. Dan de heer Van Dijk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Dijk i (SGP):

Dank u wel, voorzitter. Als het gaat over de opvang van asielzoekers die zich in ons land bevinden, moet er in de ogen van de SGP sprake zijn van fatsoenlijke én sobere opvang. In die zin is de opvang op cruiseschepen en dergelijke een ongelukkige, mede vanwege de hoge kosten die daaraan verbonden zijn en vanwege het behouden van draagvlak onder de bevolking. Om die reden zullen wij deze motie steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Dijk. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? De heer Griffioen namens de BBB.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Griffioen i (BBB):

Voorzitter, dank u. De BBB-fractie is het van harte eens met het standpunt van de PVV-fractie dat er paal en perk gesteld dient te worden aan de zeer hoge kosten van crisisopvang en crisisnoodopvang. Wij vinden dat deze motie niet thuishoort in de Eerste Kamer, maar in de Tweede Kamer. Dit is namelijk een beleidsvraagstuk. Daarom zal de BBB-fractie tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Griffioen. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (36435-VI, letter C).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PVV, FVD en JA21 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA, D66, het CDA, Volt, de VVD, de PvdD, de SP, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan dat de fractie van OPNL afwezig is.

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.