25.234

Procedurele bepalingen herindelingDit wetsvoorstel regelt onder andere dat alle bepalingen inzake herindeling die nu nog in de Gemeentewet en de Provinciewet staan worden opgenomen in de Wet algemene regels herindeling (ARHI). Doel is te komen tot duidelijkheid en uniformiteit in de procedure.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 23 september 1997 door de Tweede Kamer aangenomen. GroenLinks, PvdA, D66, VVD, groep-Nijpels, AOV en Unie 55+ stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 april 1998 in eerste termijn plenair behandeld. Op verzoek van de staatssecretaris van BZK is de behandeling geschorst. Via een novelle (wetsvoorstel 26.655) is tegemoet gekomen aan bezwaren van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 januari 2001 na hoofdelijke stemming met 34 voor (PvdA, VVD en D66) en 33 stemmen tegen (GroenLinks, SP, RPF/GPV, SGP, OSF en CDA) aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

14 februari 1997

titel

Wijziging van de Wet algemene regels herindeling, de Provinciewet en de Gemeentewet (Wijziging procedurele bepalingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

De dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

  • Het stelsel wordt overzichtelijker en toegankelijker door alle bepalingen betreffende herindeling in één wet (ARHI) onder te brengen.
  • Het begrip 'ontwerp-regeling' (herindelingsvoorstel van provincies en soms van gemeenten aan de minister) wordt vervangen door de term 'herindelingsadvies'.
  • Deze herindelingsadviezen worden vastgesteld door provinciale staten, als gevolg van aanvaarding van het amendement Remkes c.s. (nr. 9).

    In het oorspronkelijke voorstel was deze taak aan gedeputeerde staten opgedragen; dit zou het aantal beslismomenten in de procedure terugbrengen.

  • Wettelijke belemmeringen voor de minister om zelf het initiatief te nemen tot herindelingen worden weggenomen.
  • Daarbij zijn procedurele bepalingen opgenomen ingeval de minister zelf de voorbereiding op zich neemt in plaats van die over te laten aan de provincie.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via