26.063

Wet socialezekerheidsrechten gedetineerdenDit voorstel sluit de uitkeringsgerechtigdheid bij wettelijke vrijheidsberoving uit op grond van een aantal sociale zekerheidswetten aangezien ten aanzien van gedetineerden reeds door de Staat wordt voorzien in de kosten van levensonderhoud.

Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor bijzondere detentie-vormen met een resocialiserend karakter, waarbij de gedetineerden hun hoofdverblijf niet binnen een justitiële inrichting hebben.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 april 1999 door de Tweede Kamer aangenomen. De fracties SP, GroenLinks, GPV en RPF stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 1999 aangenomen. GroenLinks, SGP en RPF/GPV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

8 juni 1998

titel

Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten