26.089

Vaststelling artikel 7.4 (Huur) Burgerlijk WetboekDit voorstel vervangt de eerste tot en met de vierde afdeling van de zevende titel van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek door een nieuwe titel Huur die de vierde titel zal vormen van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Dit voorstel hangt nauw samen met het separaat ingediende wetsvoorstel Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (26.090).

Het voorstel strekt tot vernieuwing van de regeling van de huurovereenkomst in het algemeen en de regelingen betreffende de huur van woonruimte.

Daarnaast worden oplossingen voorgesteld voor een aantal actuele problemen, zoals de renovatie van woon- en bedrijfsruimte, de veranderingen in het gehuurde door zelfwerkzaamheid van de huurder en de versterking van de positie van de huurder bij achterstallig onderhoud.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 18 april 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 november 2002 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De OSF stemde tegen.

Het voorstel werd gezamenlijk met de wetsvoorstellen 26.090, 26.932 en 28.064 behandeld.

De Eerste Kamer heeft het voorstel aangenomen na de toezegging van de regering met een novelle de artikelen 215 en 244 aan te passen. Deze aanpassing is gerealiseerd met het wetsvoorstel Zelfwerkzaamheid aan buitenzijde gehuurde woonruimte en onderhuur van een gedeelte van de verhuurde woonruimte (28.721).


Kerngegevens

ingediend

2 juli 1998

titel

Vaststelling van titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie
  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij wet te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op: