26.707

Afschaffing omroepbijdrage MediawetDit voorstel wijzigt de Mediawet in verband met het stellen van nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep.

De financiering van de publieke omroep door middel van omroepbijdragen wordt vervangen door financiering uit belastingheffing via de Belastingdienst. Dit zal een efficiencywinst opleveren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 november 1999 door de Tweede Kamer aangenomen. VVD, D66, PvdA, SP en GroenLinks stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 1999 na hoofdelijke stemming met 39 tegen 30 stemmen aangenomen. CDA, SGP, RPF/GPV, OSF en de leden Jurgens, Tan, Van Thijn (allen PvdA) en Schoondergang-Horikx (GroenLinks) stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 573 van 28 december 1999.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 574 van 28 december 1999.


Kerngegevens

ingediend

27 augustus 1999

titel

Wijziging van de Mediawet in verband met nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep (afschaffing omroepbijdrage)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, waarbij terugwerkende kracht kan worden verleend tot en met een daarbij te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten