26.734

Wijziging bouwvergunningsprocedure en welstandstoezichtDit voorstel wijzigt de Woningwet met als doel de bouwregelgeving te vereenvoudigen, waardoor de regeldruk voor de burger en voor de bouwpraktijk wordt verminderd.

De onderdelen die gewijzigd worden betreffen voorschriften inzake de bouwvergunning en het welstandstoezicht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 13 maart 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 oktober 2001 plenair behandeld en op 16 oktober 2001 met algemene stemmen aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 518 van 8 november 2001.

De inwerkingtreding enkele artikelen is opgenomen in Staatsblad 411 van 8 augustus 2002.

Tijdens de plenaire behandeling zijn twee moties ingediend: de motie-Pastoor c.s. inzake het alsnog opnemen in de uitwerkings-AMvB van een bureninformatieplicht bij vergunningsvrij bouwen (EK nr. 31) en de motie-Meindertsma c.s. inzake gemeentelijke experimenten met het aanwijzen van gebieden die bijzondere bescherming behoeven (EK nr. 31a). De Eerste Kamer heeft deze moties op 16 oktober 2001 aangenomen. VVD en D66 stemden tegen beide moties.

Op 15 januari 2001 vond een plenair debat plaats over de, op basis van deze wet, voorgelegde concept-AMvB bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerkenPDF-document.


Kerngegevens

ingediend

17 september 1999

titel

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van enerzijds de evaluatie van die wet en anderzijds het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (bouwvergunningprocedure en welstandstoezicht)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

21